Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Det nyländska klimatarbetet konkretiseras i åtgärdsprogram

I Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035 struktureras det nyländska klimatarbetet. Färdplanens sex prioriteringar lägger fokus på markanvändning och byggande, mobilitet, energi, cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion samt koldioxidbindning. Under prioriteringarna finns en sammanställning av riktlinjer genom vilka klimatarbetet ska främjas i Nyland.

Som bäst bereds ett åtgärdsprogram i syfte att omsätta klimatfärdplanen i praktiken. Åtgärdsprogrammet, som har fått arbetsnamnet Innovativt grönt Nyland, innehåller på ett och samma ställe betydande nyländska klimatåtgärder och -projekt.

Det väsentliga med åtgärderna är att man med dessa ska nå de nyländska klimatneutralitetsmålen och att de beaktar det nyländska klimatarbetets utgångspunkter där verkningsfullhet, föregångarskap och samarbete understryks. Just nu har man identifierat 126 åtgärder.

Målet är att bilda sig en helhetsuppfattning om det nyländska klimatarbetet och att kartlägga vilka slags utsläppsminskningar som kan åstadkommas med befintliga åtgärder. I nästa fas, på våren 2022, går man in för att kartlägga tilläggsåtgärder som kan bli påkallade i och med ett eventuellt strängare klimatmål.

De instanser som ska genomföra åtgärderna är de centrala organisationer i landskapet som på regional nivå arbetar med klimatfrågor. Därutöver ingår en mängd projekt från intressentgruppernas sida. Man har med tanke på åtgärdsprogrammet kartlagt projekt tillsammans med såväl läroanstalter och samkommuner som organisationer, och samarbetet fortgår även de nästkommande åren. Senast har man gått igenom åtgärderna sektor för sektor i workshoppar med NTM-centralen, HRT och HRM.

Åtgärdsprogrammet innefattar också de UKKE- eller REACT-EU-projekt som stöder eller främjar arbetet med att nå klimatneutralitetsmålet. Nylands förbund delar årligen ut UKKE-medel för att stödja hållbar tillväxt och livskraft i Nyland. Stödet riktas till projekt som främjar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För närvarande omfattar åtgärdsprogrammet nio UKKE-projekt som stöder klimatarbetet. REACT-EU är i sin tur ett program som fördelar medel för att främja en grön återhämtning av ekonomin efter coronapandemin. Antalet REACT-EU-projekt som har antecknats i åtgärdsprogrammet är nitton.

Upplysningar:

Ledande sakkunniga i klimatfrågor Pia Tynys, Nylands förbund, tfn 040 149 2244

Sakkunnige i klimatfrågor Simo Haanpää, Nylands förbund, tfn 050 525 5706

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Nyckelord:

Klimat