Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Artikel

Kategorier:

Artikel

28.2.2024

Plan som möjliggör fungerande regional kollektivtrafik

Nylandsplanen främjar kollektivtrafik på två sätt: den säkerställer att den infrastruktur som trafiken behöver fungerar samt styr placeringen av boende, handel och arbetsplatser på ett sätt som skapar förutsättningar för en hållbar mobilitet.

Artikel

8.2.2024

Aktuellt med ansökning i Interreg-program – Dra nytta av möjligheterna till EU-projektfinansiering 

Finns det i er kommun eller organisation ett utvecklingsbehov, som de lokala eller regionala resurserna inte räcker till för? Finns idén för ett projekt, som det kunde löna sig att genomföra i ett vidsträckt samarbete? I Interreg-programmen för interterritoriellt samarbete i EU pågår som bäst ett flertal ansökningsomgångar för finansiering, som det lönar sig att utnyttja.

Artikel

14.12.2023

Workshoppar som stöd för organiserat klimatarbete i Lovisa

Lovisa har förbundit sig till klimatarbetet och har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. Hösten 2023 ordnades tre workshoppar med drygt 30 deltagare, där man kartlade det klimatarbete som görs inom olika sektorer.

Artikel

14.9.2023

De knappa resurserna och bristen på tvång medför utmaningar för klimatarbetet i kommunerna

I SILTA-projektet som avslutades i slutet av augusti hjälpte man de nyländska kommunerna särskilt med att förbättra planmässigheten i klimatarbetet. Detta arbete skedde bland annat genom att stödja experter i att hitta bästa praxis, presentera betydelsen av klimatarbetet för ledningsgrupper och kommunstyrelser samt genom att hjälpa kommunerna att välja de bästa metoderna för att förbinda sig till klimatarbetet.

Artikel

5.9.2023

Aktuellt, förändrat arbetssätt även inom svensk byggbransch – mycket på gång inom cirkulär ekonomi

Nylands förbund använder sig aktivt av olika internationella nätverk för att utveckla det regionala klimatarbetet. Till de egna och övriga nyländska aktörernas förfogande erbjuder nätverken den nyaste forskningskunskapen och erfarenheter, samt infallsvinklar av aktörer i olika länder. Nya perspektiv till byggandets cirkulära ekonomi har man exempelvis fått från vårt västra grannland Sverige.

Artikel

15.9.2022

Praktikant bidrar till uppdateringen av Sjundeås klimatprogram

Månadens klimatansikte Tuuli Hyppänen jobbar med miljövård vid den tekniska avdelningen i Sjundeå kommun. I början av maj började hon sin praktik som miljöinspektör och fortsätter som visstidsanställd miljöinspektör från och med augusti.

Artikel

21.6.2022

Utvecklingen av TEN-T-transportnätet förstärker Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft

Det transeuropeiska TEN-T-transportnätet är ett trafikledsnät inom hela EU, och målet är att trafikledsnätet ska bli färdigt senast år 2050. Riktlinjerna för transportnätet uppdateras som bäst, och ett nytt förslag till förordning behandlas vid Europeiska unionens råd och Europeiska parlamentet. Enligt Nylands förbunds uppfattning ökar utvecklingen av transportnätet Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft, men förslaget till förordningen innehåller också strikta krav på kvalitet som medför utmaningar.

Artikel

17.12.2021

Vad händer i det nyländska klimatarbetet under nästa år?

I det helt nyligen godkända Nylandsprogrammet skärptes klimatmålet för landskapet och det gäller nu år 2030. På grund av den stramare tidsfristen för klimatmålet, påbörjas nästa år en uppdatering av klimatfärdplanen till den del den gäller målet. Som en del av Canemure-projektet, omfattar planerna även scenariegranskningar för olika punkter med hjälp av Finlands miljöcentral.