Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Klimat

Kategorier:

Neljä miljöötyyppejä, joiden kyky sitoa hiiltä on erilainen. Nyhet

14.6.2024

Forskare Sampo Pihlainen bedömer landskapsplanens konsekvenser för kolbindning

Hur minimerar man de negativa konsekvenserna av markanvändningen för klimatet? Och vilka nya verktyg erbjuder planläggningen som stöd för kolbindningen? En färsk rapport presenterar den gällande Nylandsplanens konsekvenser för kolbindning samt ger vägkost för en ny etapplandskapsplan som behandlar teman inom grön omställning.

Nyhet

13.6.2024

Ny landskapsplan fokuserar på temana för grön omställning

I maj inledde Nylands förbund utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning. Den nya planen kompletterar den lagakraftvunna Nylandsplanen bland annat med teman som energi, teknisk försörjning, näringar, logistik samt miljö och klimat.

Artikel

14.12.2023

Workshoppar som stöd för organiserat klimatarbete i Lovisa

Lovisa har förbundit sig till klimatarbetet och har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. Hösten 2023 ordnades tre workshoppar med drygt 30 deltagare, där man kartlade det klimatarbete som görs inom olika sektorer.

Nyhet

11.10.2023

VILKKU-projektet stärker Nylands förmåga att anpassa sig till klimatförändringen

Trots aktiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen förändras Nylands klimat under de kommande årtiondena. Syftet med projektet Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU) har varit att producera Nylands första regionala klimatriskanalys och anpassningsplan. I det gemensamma projektet mellan Nylands förbund och Helsingfors universitet granskar man också risker som orsakas av klimatförändringen ur näringslivets synvinkel i regionen.

Artikel

14.9.2023

De knappa resurserna och bristen på tvång medför utmaningar för klimatarbetet i kommunerna

I SILTA-projektet som avslutades i slutet av augusti hjälpte man de nyländska kommunerna särskilt med att förbättra planmässigheten i klimatarbetet. Detta arbete skedde bland annat genom att stödja experter i att hitta bästa praxis, presentera betydelsen av klimatarbetet för ledningsgrupper och kommunstyrelser samt genom att hjälpa kommunerna att välja de bästa metoderna för att förbinda sig till klimatarbetet.

Artikel

5.9.2023

Aktuellt, förändrat arbetssätt även inom svensk byggbransch – mycket på gång inom cirkulär ekonomi

Nylands förbund använder sig aktivt av olika internationella nätverk för att utveckla det regionala klimatarbetet. Till de egna och övriga nyländska aktörernas förfogande erbjuder nätverken den nyaste forskningskunskapen och erfarenheter, samt infallsvinklar av aktörer i olika länder. Nya perspektiv till byggandets cirkulära ekonomi har man exempelvis fått från vårt västra grannland Sverige.

Blogg

11.5.2023

Hurdana styrningsformer behöver vi för att trygga skogsnaturen och kolsänkorna?

Under den kommande regeringsperioden ska ett nytt slags bundsförvantskap byggas upp med naturen och hållbara ekologiska gränser ska fastställas för utnyttjandet av naturtillgångar. Det är möjligt för den nya regeringen att styra skogssektorn mot en förnyelse - så att mervärdet kan upprätthållas samtidigt som avverkningsmängderna hålls skäliga, skriver vår miljö- och klimatsakkunniga Maria Sirviö.

Nyhet

26.1.2023

EU:s förordning om restaurering av natur hotar splittra stadsstruktur i Finland  

De stora städerna i huvudstadsregionen driver tillsammans med landskapen i södra Finland förändringar i artikel 6 som gäller städer i EU:s restaureringsförordning. I sin nuvarande form skulle förslaget betydligt försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen.   

Nyhet

27.10.2022

Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer på allvar i gång

Ett av Nylandsprogrammets mål är ett klimatsmart och framgångsrikt Nyland, och detta mål främjas på ett betydande sätt när nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi på ett nytt sätt börjar lösa utmaningar med hållbar och ansvarsfull produktion och konsumtion. Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) har beviljats för att stödja skapandet av Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Artikel

15.9.2022

Praktikant bidrar till uppdateringen av Sjundeås klimatprogram

Månadens klimatansikte Tuuli Hyppänen jobbar med miljövård vid den tekniska avdelningen i Sjundeå kommun. I början av maj började hon sin praktik som miljöinspektör och fortsätter som visstidsanställd miljöinspektör från och med augusti.