Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapen i södra Finland kräver reform av finansiering av regionutveckling

Ordföranden för delegationens sammanträde var riksdagsledamot Jukka Kopra och föredragande var Satu Sikanen, landskapsdirektör för Södra Karelen.

En reform av finansieringen av regionutveckling är något som framhävs i de gemensamma målen för regeringsprogrammet för landskapen i södra Finland. Dessutom ska resurser reserveras för att främja tillgången på arbetskraft samt att säkerställa fungerande trafikförbindelser.  Representanterna för landskapen i södra Finland sammanträdde i Helsingfors tisdagen den 28 februari.

Enligt landskapen ska modellen för finansiering av regionutveckling reformeras i sin helhet eftersom Finlands nuvarande regionutvecklingslösningar inte till fullo utnyttjar den potential som gagnar hela landet. Dessutom identifierar modellen inte interna utvecklingsskillnader i storområden och landskap, utan riktar resurserna till landskapscentrumen i östra och norra Finland, även om de är avsedda för att stödja glest bebyggda områden.

Modellen för finansiering av regionutveckling ska reformeras i sin helhet eftersom Finlands nuvarande regionutvecklingslösningar inte till fullo utnyttjar den potential som gagnar hela landet.

För att förbättra tillgången på arbetskraft vill landskapen i södra Finland främja utbildningsbaserad invandring, det vill säga att stödja högskolornas antagning av studerande från utomlands. Dessutom vill man säkerställa att studerande stannar kvar i Finland efter studierna. Högskolorna är en central kanal för att främja arbetsbaserad invandring eftersom internationalisering är en viktig del av deras verksamhet.

För att höja sysselsättningsgraden ska man lösa matchningsproblemet i fråga om arbetskraften. För att öka arbetskraftens rörlighet och den hållbara mobiliteten ska den infrastruktur som används för pendeltrafiken vara i skick och de funktionella arbetsmarknadsregionerna ska vara tillräckligt stora. Nödvändiga lagändringar ska göras för att främja den regionala tågtrafiken och man ska rikta finansiering till stöd för detta arbete.

Landskapen i södra Finland stärker sitt samarbete

Representanterna för landskapen i södra Finland beslutade i Helsingfors om landskapens gemensamma spetsprojekt för kommande regeringsprogram och följande valperiod. Sammanträdet i Helsingfors var det första sammanträdet för Södra Finlands delegation som är landskapens bestående samarbetsorgan. Till delegationen hör landskapen Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Delegationen består av landskapsstyrelsernas presidier, landskapsdirektörerna samt av de riksdagsledamöter som utsetts av landskapsförbunden. År 2023 är ordföranden för delegationen Jukka Kopra, som är ordförande för landskapsstyrelsen i Södra Karelen.

Sammanträdets nyländska representanter var riksdagsledamöterna Sari MultalaEveliina Heinäluoma och Riikka Slunga-Poutsalo, representanterna för landskapsstyrelsens presidium Markku Markkula och Minerva Krohn samt kommunikationsdirektör Inka Kanerva från Nylands förbunds byrå.

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula, ordförande för Nylands landskapsstyrelse, markku.markkula@aalto.fi,
tfn 050 464 2455

Jukka Kopra, ordförande för Södra Finlands delegation, riksdagsledamot, Södra Karelen, jukka.kopra@eduskunta.fi, tfn 0400 515 066

Nyckelord:

Intressebevakning