Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 15.5

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 15 maj. Styrelsen beslutade föreslå landskapsfullmäktige som sammanträder i juni att fullmäktige beviljar landskapsdirektör Ossi Savolainen avsked från tjänsten som landskapsdirektör från och med den 1 oktober 2024 på grund av pensionering.

Dessutom beslutade styrelsen om förbundets utlåtande om utkastet till Helsingforsregionens plan för markanvändning, boende och trafik MBT2023 samt om dess konsekvensbeskrivning. Två preciseringar gjordes i utlåtandet.

Ärenden vid sammanträdet, länkar till förslagen (på finska) samt ändringar som gjordes vid sammanträdet:

Landskapsdirektörens avskedsbegäran(Du går över till annan tjänst) (till landskapsfullmäktige)

Ändring av förvaltningsstadgan(Du går över till annan tjänst) (till landskapsfullmäktige)
Föredraganden strök ärendet från föredragningslistan.

Utlåtande om utkastet till Helsingforsregionens plan för markanvändning, boende och trafik MBT2023 samt dess konsekvensbeskrivning(Du går över till annan tjänst)
På föredragandens förslag kompletterade styrelsen enhälligt utlåtandet enligt följande:
Punkt1i: I planen bör man tydligare lyfta fram hur snabbt elektrifieringen av trafiken sker och dess konsekvenser.
Punkt 2ii: I den kommunala markanvändningsplaneringen vore det bra att ta i bruk nya åtgärder i anslutning till markpolitik, till exempel en tidsbegränsad skattefrihet när en privat aktör säljer sin mark till kommunen.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Begäran om omprövning:(Du går över till annan tjänst) Beslut om utbetalning för projektet A77617 KEDE(Du går över till annan tjänst)

Principbeslut om inrättande av kommittéer som sorterar under landskapsstyrelsen(Du går över till annan tjänst)

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet regionutveckling (Du går över till annan tjänst) (till landskapsfullmäktige)

Valberedningskommittén: byte av ersättare(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande