Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 28.8

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 28 augusti. Styrelsen beslutade att ge utlåtande om förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt. När det gäller tillfällig skötsel av landskapsdirektörens uppdrag beslutade styrelsen att Juha Eskelinen, direktören för ansvarsområdet regionutveckling, är landskapsdirektörens ställföreträdare.

Efter sammanträdet intervjuade landskapsstyrelsen toppkandidaterna till tjänsten som landskapsdirektör. Styrelsen ska lämna ett förslag till landskapsfullmäktige om tillsättning av tjänsten den 4 september. De politiska grupperna i landskapsfullmäktige ska höra toppkandidaterna den 7 september, och landskapsfullmäktige ska välja en ny landskapsdirektör vid sitt sammanträde den 12 september.

Ärenden vid sammanträdet, länkar till beslutsförslagen (på finska) samt ändringar som gjordes vid sammanträdet:

Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt(Du går över till annan tjänst)
I utlåtandet konstateras det att förslaget till delgeneralplan är förenligt med landskapsplanen när det gäller möjliggörande av bansträckningen mellan Esbo och Salo. Det finns behov att se över och göra tilläggsutredningar när det gäller placeringen av detaljhandel av regional betydelse, den övergripande översynen av ett funktionellt centrum och genomförandet av ekologiska förbindelser av betydelse på landskapsnivå. Det nya sydöstra området som möjliggör boende och fritidsboende stöder inte heller utvecklingen av en hållbar region- och samhällsstruktur i Veikkola.

Nylands förbund föreslår att det är nödvändigt att beakta de förändringsbehov som föreslås i utlåtandet samt att hålla ett myndighetssamråd innan planen godkänns.

Grundande av ett projekt om markanvändningsbehov hos projekt som gäller grön omställning i Nyland(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att göra följande tillägg i beslutet:
En noggrannare projektplan ska behandlas vid landskapsstyrelsens sammanträde den 18 september.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Förlängning av genomförandetiden för projektet för åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhetsomställning inom kreativa branscher (LuoTo)(Du går över till annan tjänst)

Tillfällig skötsel av landskapsdirektörens uppdrag(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade styrelsen att Juha Eskelinen, direktören för ansvarsområdet regionutveckling, är landskapsdirektörens ställföreträdare vid sidan av sin egen tjänst tills den nya landskapsdirektören tar emot uppdraget.

Delårsrapport 2/2023(Du går över till annan tjänst)

Utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att göra följande tillägg i beslutet:
Landskapsstyrelsen ska ge landskapsfullmäktige ett utlåtande om utvärderingsberättelsen.

Beviljande av ansvarsfrihet till landskapsstyrelsen för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022; Lägesinformation om hur ärendet framskrider(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att göra följande tillägg i beslutet:
Vid sitt sammanträde den 13 juni beslutade landskapsfullmäktige att instämma i landskapsstyrelsens beslut av den 8 juni som gäller KPMG:s utredning.  Som ett led i behandlingen av KPMG:s separata utredning har styrelsen genom sina beslut av den 5 juni och 8 juni (§ 66 och § 69) dragit upp riktlinjerna för de åtgärder den verkställande ledningen ska vidta för att kunna åtgärda de problem som framkommit. Ledningsgruppen har fördelat beredningsansvaren för att lösa varje problem. En del av dessa åtgärder gäller administrativa bestämmelser och praxis.

Vid sammanträdet gav Juha Eskelinen som sköter uppdraget som landskapsdirektör en muntlig redogörelse för de åtgärder man har vidtagit i fråga om saken. Helheten och dess fortsatta åtgärder ska behandlas vid styrelsens sammanträde den 18 september.

Hur åtgärderna som grundar sig på KPMG:s separata utredning och styrelsens beslut har framskridit(Du går över till annan tjänst)

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 13.6.2023(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen och val av ny ersättare(Du går över till annan tjänst)

Valberedningskommittén: byte av medlem och ersättare(Du går över till annan tjänst)

Sammandrag över resultaten av Pulssi-enkäten för anställda(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att ärendet bordläggs. Vid följande sammanträde ska man ge en utredning om de åtgärder som planerats och vidtagits.

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande