Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 31.1

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 31 januari med fjärranslutning. Styrelsen godkände utlåtandet om förslaget till generalplan för Tusby 2040 med små preciseringar. Styrelsen beslutade bordlägga utlåtandena om den klimatpolitiska planen och delgeneralplanen för Kantvik i Kyrkslätt. Dessa behandlas vid ett extra möte den 7 februari.

Landskapsstyrelsen förde också en vägledande diskussion om teman för Nylands regionutvecklingsdiskussion och de åtgärder som föreslås.  Diskussionen mellan staten och Nyland äger rum den 15 februari.

Mötesbeslut och länkar till förslagen (på finska):

Utlåtande om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Styrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ärendet behandlas vid landskapsstyrelsens extra möte den 7 februari. 

Utlåtande om förslaget till generalplan för Tusby 2040

Vid sammanträdet gjorde landskapsdirektören små preciseringar i utlåtandet (punkterna med fet stil är tillägg, de överstrukna punkterna har strukits), vilka godkändes enhälligt:

Nylands förbund anser att faserna för områdena ska justeras så att den invånarmängd som de nya områdena i första fasen möjliggör skulle ligga närmare de uppskattade befolkningsprognoserna om den kommande utvecklingen med beaktande av hela kommunens befolkningsutveckling och de delgeneralplaner som förblir i kraft och att en aning större andel av de nya områden för boende som anvisats i generalplanen blir områden i andra fasen och reservområden eller dessa inte alls anvisas för boende.

Dimensioneringen av handeln som anvisas i landskapsplanen framgår dock inte av planhandlingarna, vilket innebär att Nylands förbund förutsätter att dimensioneringen av handeln ska läggas till i planhandlingarna till exempel genom att hänvisa till dimensioneringen i den gällande landskapsplanen.

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande om delgeneralplan för Kantvik i Kyrkslätt, beredningsfas

Styrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Ärendet behandlas vid landskapsstyrelsens extra möte den 7 februari. 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nylands mål för regionutvecklingsdiskussionen mellan landskapet och staten

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 14.12.2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Fastställande av arbetsordningen för landskapets samarbetsgrupp

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

Tillägg: landskapsstyrelsens sammanträde 7.2.2022

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455
Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande