Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ny landskapsplan fokuserar på temana för grön omställning

I maj inledde Nylands förbund utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning. Den nya planen kompletterar den lagakraftvunna Nylandsplanen bland annat med teman som energi, teknisk försörjning, näringar, logistik samt miljö och klimat.

− Målet är att stödja kommunal planläggning och därigenom göra genomförandet av projekt inom grön omställning smidigare i Nyland. Detta tema lyftes starkt fram i vår enkät till intressentgrupper bland annat därför att verksamhetsmiljön förändras snabbt, säger planläggningschef Ilona Mansikka vid Nylands förbund.

Projekt inom grön omställning kräver ofta utrymme och samordning med annan markanvändning. Att man förutser och beaktar detta på landskapsplanenivå är ett centralt sätt att säkerställa att det finns förutsättningar för att genomföra projekt av betydelse på regional nivå och till och med på riksnivå.

Preliminära teman i planen

  • Energi: solenergi, överföringsnät samt nya energilösningar, t.ex. småskalig kärnkraft och väte.
  • Teknisk försörjning: vattentjänster och vattenresurser.
  • Näringar: Industri och produktion, cirkulär ekonomi och marksubstanshantering.
  • Mobilitet: logistik och långväga persontrafik.
  • Naturens och miljöns tillgångar och dragningskraft: skyddsområden, ekologiskt nätverk och skogsområden/kolbindning.
  • Stävjande av klimatförändringen och anpassning till den: Beaktas bl.a. i konsekvensbedömningen.
  • Genomgående perspektiv i planarbetet är bland annat försörjningsberedskap och säkerhet. 

Helheten Nylandsplanen, som vunnit laga kraft, ska alltså kompletteras med helt nya teman, och vissa teman ska uppdateras. Det är dock inte möjligt att svara på alla frågor som lyfts fram med ändringar i landskapsplanen.

− Vi kan dock göra bakgrundsutredningar om olika teman, förklara tolkningen av den lagakraftvunna landskapsplanen i fråga om temat eller stödja genomförandet av den lagakraftvunna landskapsplanen till exempel genom myndighetsarbete eller projekt, förklarar Mansikka.

Fyra års planarbete

Utarbetandet av etapplandskapsplanen för grön omställning inleddes genom landskapsstyrelsens beslut i maj 2024. I inledningsfasen uppdateras bland annat befolknings- och arbetsplatsprojektionerna samt utarbetas en utredning om markanvändningsbehov hos projekt inom grön omställning samt lägesbilder av planens olika teman.

Planens innehåll och mål specificeras i ett program för deltagande och bedömning (PDB) som ska uppdateras, och styrelsen skulle kunna fatta beslut om att programmet läggs fram offentligt i början av år 2025. Utkastfasen för planen skulle äga rum år 2025 och förslagsfasen år 2026. Målet är att fullmäktige kan godkänna planen år 2027. 

För hela Nyland utarbetas endast en ny etapplandskapsplan för grön omställning.
Planens teman kompletterar Nylands lagakraftvunna landskapsplaner, och planen tar sikte på år 2050. Utformningen av planen kommer att vara lika översiktlig och strategisk som utformningen av Nylandsplanen.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare