Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

LuoTo – Åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhets­omställning inom kreativa branscher

LuoTo-projektet sammanför hållbarhetsprojekt inom kreativa branscher och skapar konkreta riktlinjer när det gäller en övergång inom de kreativa branscherna till en ekologiskt hållbar, koldioxidsnål framtid.

Kreativa branscher ger kraft för påskyndande av hållbarhetsomställningen

Ett åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhetsomställning inom kreativa branscher visar vägen mot en hållbar framtid. I åtgärdsprogrammet har tagits in centrala observationer om hållbarhetsprojekt inom de kreativa branscherna, utmaningar i fråga om hållbarhetsarbetet samt rekommendationer om fortsatta åtgärder för att påskynda hållbarhetsomställningen inom de kreativa branscherna.
Målet är också att lyfta fram de kreativa branschernas roll i att påskynda den samhälleliga hållbarhetsomställningen samt eventuella kopplingar mellan hållbarhetslösningar för de olika kreativa branscherna.

Bekanta dig med publikationen (pdf, på finska):

LuoTo-projektet fortsätter med att stödja hållbarhetsarbetet inom kreativa branscher

Det finns ett stort behov av att utveckla hållbarhetskompetens hos aktörer inom de kreativa branscherna. Inledandet av miljöarbetet kräver stöd antingen i form av experttjänster från professionella inom hållbarhetsbranschen eller som extra resurser för att utveckla den egna hållbarhetskompetensen.
Den projektfas inom LuoTo-projektet som startade hösten 2023 kommer att svara på detta behov genom att ordna skräddarsydd fortbildning och kompetensstärkande nätverkstillställningar för professionella inom de kreativa branscherna samt genom att skapa ett mentorssystem för stärkande av ömsesidigt lärande under åren 2024–2025.

Det fortsatta projektet genomförs med strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet och finansieras av Europeiska unionen, NextGeneration EU. Utöver Nylands förbund genomförs projektet av Creasus ry, som är en förening för utveckling av en kreativ cirkulär ekonomi.

Projektet inledde sitt arbete i augusti 2022

I början av projektet samlade man in information om nuläget, kartlade åtgärder som hållbarhetsmålen förutsätter samt utarbetade ett åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhetsomställning inom kreativa branscher i samarbete med branscherna. När det gäller hållbarhetsomställningen anpassar samhällets samtliga delområden i rask takt sin verksamhet med beaktande av miljöns bärkraft för att bromsa klimatkrisen och förlusten av den biologiska mångfalden.

Genom åtgärdsprogrammet och de verktyg som uppstår inom projektet stärks aktörernas färdigheter att skapa en hållbarhetsomställning samt att mäta åtgärdernas effekter.

I Nyland finns det ett stort antal aktörer inom de kreativa branscherna. Hälften av alla arbetsplatser inom kulturbranschen i Finland ligger i landskapets område.

Finansiärer för aktörer inom de kreativa branscherna, såsom stiftelser, är i en nyckelposition i att branschens aktörer har möjlighet att införa hållbara verksamhetssätt. LuoTo-projektet förmedlar en lägesbild av de åtgärder som behövs för att uppnå hållbarhetsmålen till ministerier och andra viktiga finansiärer. Hållbarhetsarbetet inom de kreativa branscherna påskyndas när medel kan riktas till de objekt som mest gynnar hela branschen.

Till konsortiet som genomför LuoTo-projektet hörde Nylands förbund, Creasus ry, MyStash, Miljöministeriet, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet. Projektet finansierades av Sitra, Miljöministeriet, Nylands förbund och Undervisnings- och kulturministeriet.

Nylands pilotprojekt inleddes i augusti 2022. Nylands pilotprojekt har fått finansiering från Miljöministeriets ansökan om understöd för kommunernas klimatprojekt och projekt för cirkulär ekonomi.

Sidan uppdaterad senast: 12.2.2024