Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram erbjuder rikligt med finansieringsmöjligheter

Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram erbjuder rikligt med finansieringsmöjligheter till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. I bästa fall kan Nyland få betydande resurser genom finansiering från specialprogram.

Projektfinansiering från specialprogrammen söks hos och beviljas av Europeiska kommissionen, som ansvarar för programmens innehåll, eller något organ som är underställt kommissionen.  Flera program finansierar utvecklings- och forskningsprojekt i enlighet med EU:s politiska målsättningar. Horisont Europa är det viktigaste programmet.

Genom finansiering från specialprogrammen kan man i betydande grad stödja Nylands mål som ingår i Nylandsprogrammet och strategin för smart specialisering.

Horisont Europa är det viktigaste programmet med en finansiering på nästan 100 miljarder euro

Under perioden 2021–2027 är programmet Horisont Europa EU:s största satsning någonsin på forskning och innovation med en budget på över 95 miljarder euro. EU:s finansieringsandel för projekt i organisationer som inte drivs i vinstsyfte, t.ex. kommuner och forskningsanstalter, är 100 procent. Programmet beviljar finansiering till FoUI-projekt som genomförs genom internationellt samarbete och som söker lösningar för samhällets stora utmaningar.

Finansiering från programmet Horisont Europa har de bästa villkoren inom EU. Därför är finansieringen så eftersträvad.

Konkurrensen om Horisont-finansieringen är mycket hård, vilket innebär att de projekt som får finansiering håller mycket hög nivå. Projekten ska ha minst tre projektpartner från olika EU-länder. Största delen av de projekt som finansieras är dock klart större och geografiskt mer omfattande, och projektkonsortierna är vanligtvis sektorsövergripande.

Nyland är ett av de ledande europeiska innovationsområdena, och regionens aktörer har aktivt utnyttjat finansiering av forskning och innovationer. Under finansieringsperioden 2014–2020 fick Nyland nästan en miljard euro i finansiering från programmet Horisont Europa.

Även om de nyländska projekten tidigare har haft framgång i konkurrensen, är målet att öka ansökningstrycket och förbättra kvaliteten på ansökningarna under pågående programperiod.

Nylands förbund har som mål att främja finansieringsmöjligheterna för regionens aktörer och samtidigt stödja landskapets mål om att höja FoUI-satsningen i regionen till fem procent av bruttonationalprodukten före år 2030.

Nylands prioriteringar för utnyttjande av programmet Horisont Europa

Vi har kartlagt vilka underprogram och teman i programmet Horisont Europa bäst betjänar de viktigaste temana för Nylands strategi för smart specialisering (RIS) och således öppnar flest möjligheter till projektutveckling som görs av nyländska aktörer och till ansökan om EU-finansiering.

Nylands förbunds syn och prioriteringar i fråga om utnyttjandet av programmet Horisont Europa visas i bilden nedan. Av bilden framgår vilka RIS-teman som har mest projektpotential i Nyland. I bilden visas också Nylands starka kunskapsområden.

Nylands förbund hjälper nyländska projektberedare och erbjuder sin kompetens till att förbättra kvaliteten på projektansökningar och i strävan efter vinnande projektkonsortier. I vissa programteman är vi också redo att ta rollen som sökande eller partner i projektet. Detta framgår av bildens färgkoder.

Nylands förbunds prioriteringar i programmet Horisont Europa: Adaptation to climate change, climate neutral and smart cities, Research infrastructures, Health, Digital, industry and space, Climate, energy and mobility, ood, Bioeconomy, Nat. Resources, Agriculture and Environment.(Öppnas i nytt fönster)

Råd och finansiering till projektberedning

Ansökningsprocessen för finansiering från Horisont Europa är krävande och kräver mångsidig kompetens. Var inte ensam med din idé till projekt, utan sök information på nätet och fråga om råd.

EU-kommissionens tjänst Funding & Tenders finns all information om ansökningsomgångar och ansökan om finansiering samt tillgång till ansökningssystemet. På tjänsten hittar du de finansieringsomgångar som är aktuella.

EU:s forsknings- och innovationsprogram EUTI är Finlands nationella byrå för programmet Horisont Europa som upprätthålls av Business Finland. Byrån förmedlar information om finansieringsomgångar och ger råd i frågor som gäller ansökan och genomförande av projekt.

Nylands förbunds EU-tjänst ger råd och hjälp till dem som bereder projekt i Nyland. Vi ordnar informationsmöten om finansieringsmöjligheter och kartlägger lämpliga projektpartner. Vi bereder också egna projekt och söker partner till dem. Helsinki EU Office i Bryssel, som delvis upprätthålls av Nylands förbund, erbjuder sökande lokal expertis samt påverkar innehållet i de finansieringsomgångar som blir aktuella. 

Vi beviljar också finansiering till beredning av EU-projekt. Sammanlagt 500 000 euro kan användas från förbundets regionutvecklingsfond för stöd för beredning av EU-projekt under åren 2023–2024.

Stort utbud på specialprogram

Det finns ett stort utbud på EU:s specialprogram och de erbjuder mångsidiga finansieringsmöjligheter.

Denna lista innehåller specialprogram som lämpar sig bra för nyländska aktörer. Länkarna leder till sidan för respektive program på kommissionens tjänst Funding & Tender.

Finansiering från programmet Interregional Innovation Investments(Du går över till annan tjänst) är avsedd för att stödja kommersialisering och utvidgning av interterritoriella innovationsprojekt inom tyngdpunktsområdena för smart specialisering.

Programmet Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)(Du går över till annan tjänst) är ett finansieringsinstrument för EU:s miljö- och klimatåtgärder.

Från programmet Connecting Europe Facility (CEF)(Du går över till annan tjänst) (Ett Sammanlänkat Europa) finansieras projekt som utvecklar EU:s energi-, trafik- och kommunikationsnätverk.

Creative Europe (CREA)(Du går över till annan tjänst) (Kreativa Europa) stöder europeisk verksamhet och samarbete inom den audiovisuella branschen, kulturområdet och de kreativa branscherna.

Från programmet Digital Europe Programme (DIGITAL)(Du går över till annan tjänst) (Digitala Europa) finansieras åtgärder för utveckling av digital kapacitet och digitala färdigheter samt för ibruktagandet av ny teknik i större utsträckning.

Erasmus+ Programme (ERASMUS)(Du går över till annan tjänst) är EU:s finansieringsprogram för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet erbjuder organisationer möjligheter och finansiering för internationalisering. För enskilda deltagare erbjuder programmet möjligheter att fortbilda sig, studera och praktisera.

Med hjälp av fonden Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)(Du går över till annan tjänst) främjar man en effektiv kontroll av invandring.

Programmet Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)(Du går över till annan tjänst) stöder aktörerna i det civila samhället för att främja de gemensamma värdena.

Programmet EU4Health Programme (EU4H)(Du går över till annan tjänst) främjar återhämtningen efter coronaepidemin, stöder befolkningens hälsa, förstärker hälsovårdssystemens hållbarhet och främjar innovationsverksamhet inom hälsoområdet.

Forsknings- och utbildningsprogrammet Euratom Research and Training Programme (EURATOM)(Du går över till annan tjänst) stöder forskningsåtgärder i anslutning till kärnenergi och strålskyddet.

Innovationsfonden Innovation Fund (INNOVFUND)(Du går över till annan tjänst) stöder innovativa teknologier i strävan att uppnå klimatmålen och att öka EU:s globala konkurrenskraft.

Vår EU-tjänst hjälper med alla frågor om specialprogram:

Ytterligare upplysningar om specialprogram:

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Ytterligare upplysningar om smart specialisering i Nyland:

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete

Sidan uppdaterad senast: 23.12.2022