Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen.

Nylands förbund har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Ur EU:s Interreg-program ges understöd till myndigheter och offentliga aktörer som samarbetar för verkningsfullare regionutvecklingsåtgärder. Med nationell medfinansiering avses statens finansieringsandel som tagits in i statsbudgeten för att bevilja stöd till projekt inom olika Interreg-program.

– För kännedom till dem som under tidigare perioder ansökt om finansiering; ansökningsprocessen har förnyats. För att kunna ansöka om EU-finansiering behövs inte längre ett nationellt förhandsbeslut om tillgången till penningmedel, utan man kan ansöka om den nationella andelen först efter att man fått ett positivt EU-beslut, säger specialsakkunnig Antti Taronen vid Nylands förbund.

Finansieringsansökan i förbundets elektroniska ärendehanteringstjänst

Ansökan för nationell medfinansiering fylls i och inlämnas för myndighetsbehandling i Nylands förbunds elektroniska ärendehanteringstjänst. I tjänsten ska även behövliga dokument bifogas till ansökan. Man ska ansöka om nationell medfinansiering inom fyra månader efter att man kunnat ta del av beslutet.

– I praktiken kan en ansökan om nationell medfinansiering inlämnas för projekt som godkänts av uppföljningskommittén för Interreg-programmet i fråga och som har fått ett positivt finansieringsbeslut av förvaltningsmyndigheten, Taronen preciserar.

Nationell medfinansiering kan beviljas som högst en andel på 70 procent till finländska understödstagare av den övriga finansieringen utöver Europeiska unionens finansieringsandel. Medfinansiering beviljas till ett belopp av 4 900–200 000 euro per projekt.

Den andra finländska myndigheten som beviljar nationell medfinansiering är Lapplands förbund som ansvarar för fyra övriga Interreg-program.

Ytterligare upplysningar:

Antti Taronen

Sakkunnig

+358 40 507 9998

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Finansiering