Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vi beviljar nationell medfinansiering av Interregprogram och utför kontroller

Interreg och Medfinansieras av Europeiska unionen.

Nylands förbund beviljar och betalar nationell medfinansiering till projektens finländska partner inom programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact under programperioden 2021–2027. Ur Interreg-programmen stöds regionalt samarbete i Europa.

Den andra finländska myndigheten som beviljar nationell medfinansiering är Lapplands förbund(Du går över till annan tjänst) (på finska), som ansvarar för fyra övriga Interreg-program.

Ansökan om nationell medfinansiering

Då ett positivt EU-finansieringsbeslut finns tillhanda, kan ansökan inlämnas om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program och villkoren för beviljandet av stöd uppfylls. Ansökningsomgången är fortlöpande för programperioden 2021–2027.

Stödansökan fylls i och inlämnas för myndighetsbehandlingen i Nylands förbunds e-tjänst. Också ansökan om utbetalning ska lämnas in via e-tjänsten.

Nationell medfinansiering ska ansökas inom fyra månader från att Interreg-programmets förvaltningsmyndighet har fattat beslut om att bevilja projektet EU-finansiering. I praktiken verifieras beviljandet av medel genom ett undertecknat stödavtal (subsidy contract) eller finansieringsbeslut.

Medfinansiering utbetalas som 4 900–200 000 euro per projekt och högst en andel på 70 procent kan beviljas finländska understödstagare av den övriga finansieringen utöver Europeiska unionens finansieringsandel. Beloppet kan vara mindre till exempel på grund av reglerna för statligt stöd.

Som bilaga till ansökan ska i den elektroniska tjänsten ingå

  • en godkänd projektplan
  • en kopia av undertecknat stödavtal (Subsidy Contract) eller av förvaltningsmyndighets finansieringsbeslut
  • en utredning över undertecknares namnteckningsrätt
  • vid behov ett avtal om fördelningen av Interreg-progams nationella medfinansiering mellan olika understödstagare.

Kontrolluppgift för finländska projektpartners del

Vi är kontrollant för programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region, Urbact och Interact. Vi utför förvaltningskontroller och kontroller på plats samt utarbetar en kontrollrapport på det sätt som programmet förutsätter för projektets finländska partners del.

Kontrollerna är en del av översynen av stödberättigande kostnader, och endast de verifierade kostnaderna kan rapporteras till programsekretariatet. Innan en rapport om projektets utfall kan lämnas in till sekretariatet, ska rapporten ha granskats när det gäller varje partners utgifter.

Vi gör en förvaltningskontroll inom tre månader från det att stödmottagaren har lämnat in handlingarna. Om det inom ett Interregprogram eller ett Interregprogram vid de yttre gränserna har satts ut en kortare tidsfrist än så för utförandet av förvaltningskontrollen, iakttar vi den tidsfristen.

Kontrolluppgiften är myndighetsarbete, för vilket det inte behöver reserveras anslag i projektets kostnadsberäkning.

Ytterligare upplysningar om medfinansiering:

Den gemensamma e-postadressen till vår finansieringsgrupp är interreg@uudenmaanliitto.fi.

Antti Taronen

Sakkunnig

+358 40 507 9998

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Betjänar också på svenska

Pirjo Jokinen

Sakkunnig

+358 40 662 4918

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Riitta Güner

Betalningssakkunnig

+358 40 162 7311

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram

Ytterligare upplysningar om kontroller:

Nina Räihälä

Betalningssakkunnig

+358 40 626 1766

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, kontroll av Interregprogram och utbetalning av nationell medfinansiering

Tuomas Aejmelaeus

Betalningssakkunnig

+358 40 864 3500

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, kontroll av Interregprogram

Tiina Huotari

Programdirektör

+358 400 418 029

EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, kontroll och nationell medfinansiering av Interregprogram

Sidan uppdaterad senast: 5.3.2024