Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030 under beredning

Nylands nya klimatmål medför behov att granska hur effektiva de befintliga åtgärder som planerats och genomförs i landskapet är och vilka tilläggsåtgärder det behövs för att uppnå målet. Nylands förbund har inlett en uppdatering av åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030.

Klimatneutralitetsmålet för år 2030 innebär att Nylands utsläpp år 2030 bör vara på en nivå på cirka 1,8 Mt, det vill säga det krävs en utsläppsminskning på 80 procent. Utgående från de nyaste tillgängliga uppgifterna har Nylands utsläpp sjunkit med cirka 2,5 Mt CO2e från år 2005 till år 2021 och ligger nu på cirka 6,6 Mt.

En scenariogranskning av utsläppsutvecklingen i Nylands kommuner fram till år 2030, som gjorts med Finlands miljöcentrals verktyg, visar att utsläppen kan minskas med 2,4 Mt genom de nuvarande åtgärderna – således är den kalkylerade utsläppsklyftan till målet också 2,4 Mt. Att uppnå detta mål kräver ett starkare klimatarbete, effektiverat samarbete och kartläggning av effektiva tilläggsåtgärder.

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland 2021–2023 som färdigställdes år 2021 innehöll aktuella nyländska klimatåtgärder enligt färdplanens prioriteringar och gav en omfattande bild av klimatarbetet och de olika projekten.  Nu när uppdateringen av åtgärdsprogrammet bereds är målet att utöver lägesbilderna för olika prioriteringar inleda granskningar som identifierar tilläggsåtgärder inom alla sex prioriteringar.

Arbetet med uppdateringen har inletts genom att identifiera förbundets egna potentiella åtgärder och fortsätter i form av ett samarbete med intressentgrupper på hösten tillsammans med kommunernas och landskapets aktörer som är i nyckelställning. Arbetet kopplas till de regionala planeringsprocesser som pågår, och det kommande regeringsprogrammet beaktas också i arbetet. Målet är att aktivera en elektronisk plattform för åtgärdsprogrammet och ta i bruk en virtuell projektvägg för att samla in projektidéer.

Ytterligare upplysningar:

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Nyckelord:

Klimat