Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

En ERUF-ansökningsomgång som genomför ekosystemavtalet för innovationsverksamhet mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer är öppen till den 25 april. Vi söker projekt som förbättrar möjligheterna för de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft eller syftar till energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläpp. Det finns 2,8 miljoner euro att dela ut.

Det gemensamma innovationsprogrammet för huvudstadsregionens städer (HEVi) och det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik utgör ramarna för ansökan.

Målet är att främja ömsesidigt nätverkande, samarbete och samordning mellan organisationer som är verksamma i huvudstadsregionen samt att skapa ett samarbete mellan städer och företag som stärker den regionala livskraften. Avsikten är att anpassa nya initiativ som en del av den nuvarande verksamheten.

– Städernas aktiva roll i utvecklingsprojekt genererar mervärde, men det största fokuset ligger på att främja regionens innovations- och affärsverksamhet. Vi önskar speciellt att dessa projekt gagnar hela huvudstadsregionen, berättar programdirektör Tiina Huotari vid Nylands förbund.

Projekt som ska finansieras ska omfatta ett eller flera av följande teman:

De viktigaste målgrupperna för projekten är små och medelstora företag och mikroföretag. Också kommuner, utvecklingsbolag, forsknings- och utbildningsorganisationer och föreningar kan vara målgrupper.

Stöd beviljas till projekt som pågår i högst tre år. ERUF-stödet och det statliga stödet kan täcka högst 60 procent av projektets totala kostnader. Stödet kan inte beviljas för utvecklandet av företagets egen affärsverksamhet.

Ansökan om finansiering via EURA 2021-systemet

Allt material gällande ansökan har publicerats i den elektroniska EURA 2021-tjänsten för programmet Ett förnybart och kompetent Finland. Ansökningshandlingarna ska lämnas in och undertecknas via tjänsten. Nylands förbund är myndigheten som finansierar dessa projekt.

Städernas sakkunniga inom HEVi-programmet erbjuder sitt stöd för projektberedning och sparring i fråga om projektplanering.

– När du börjar planera ett projekt som gäller denna ansökan kan du kontakta vårt HEVi-team. De bästa projekten skapas tillsammans! Vi stöder de som planerar projekt med allt från idéer till projekt till inlämnande av ansökan. Vi hjälper också med att hitta nya samarbetspartner och koppla åtgärder till befintlig verksamhet, vilket leder till att projekthelheten får så stora effekter som möjligt, säger Saana Rantsi som ansvarar för genomförandet av HEVi-programmet.

Informationsmöte ordnas 3.3, välkomna!

Vi ordnar ett informationsmöte om ansökan på finska via Teams den 3 mars kl. 10.30–12.00. Vi berättar om huvudstadsregionens ekosystemavtal, HEVi-programmet och förutsättningar för ansökan om finansiering, ansökans teman och projektberedning.

Du kan skicka frågor i förväg senast 28.2 till saana.rantsi@hel.fi.

Bekanta dig med ansökningsannonsen och ansökningsguiden:

HEVi
= Helsingfors + Esbo + Vanda INNOVATIONS

HEVi är ett gemensamt innovationsprogram mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer som stärker huvudstadsregionens innovationsverksamhet och innovationsnätverk.

Projektportföljen som baserar sig på fyra spetsteman under åren 2021–2027 stärker kompetenskluster samt utvecklar experimentmiljöer, innovativa upphandlingar och nya företagstjänster.

Programmet utgör en plattform för världsomvälvande initiativ som skapas tillsammans.

HEVi baserar sig på ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet som ingåtts med staten. Inom ramen för avtalet skapar städerna en omfattande projekthelhet under åren 2021–2027, speciellt genom ERUF-ansökningsomgångar.

Ytterligare upplysningar vid Nylands förbund:

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Pirjo Jokinen

Sakkunnig

+358 40 662 4918

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Nyckelord:

Finansiering