Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Helheten Nylandsplanen hålls i huvudsak i kraft genom Högsta förvaltningsdomstolens handläggningsbeslut – Också förbundets eget besvär behandlas

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sina handläggningsbeslut meddelat att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla 15 fortsatta besvär som gäller helheten Nylandsplanen 2050, inklusive Nylands förbunds besvär. Trots kraven i besvären har Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat ett nytt verkställighetsförbud, vilket innebär att helheten Nylandsplanen i huvudsak förblir i kraft, med undantag av de delar som Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde i september 2021. Planerna vinner laga kraft först då besvärsprocessen är slutförd.

Nylands förbund ansökte om besvärstillstånd för alla tre planer, det vill säga etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland, för förbundet anser att förvaltningsdomstolens avgöranden inte möjliggjorde en entydig tolkning av planen. Dessutom behandlade avgörandena enligt förbundets tolkning frågor som inte skulle ändras enligt besvären.

Förvaltningsdomstolens avgöranden har enligt förbundets uppfattning lett till att beteckningarna för den gällande landskapsplanens skyddsområden, Natura 2000-områden och handel inte baserar sig på de nyaste utredningarna. Avgörandena ändrade också väsentligt planeringslösningen för handeln.

Flera besvär till fortsatt handläggning

Utöver Nylands förbunds besvär inlämnades 21 ansökningar om besvärstillstånd gällande förvaltningsdomstolens avgöranden. Av dessa tog Högsta förvaltningsdomstolen sammanlagt 12 besvär till handläggning för de tre planernas del. Dessa besvär gäller bland annat beteckningen för depå för tung spårtrafik på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt, grönförbindelser och förvaltningsdomstolens avgörande om lösningen för handeln.

När det gäller dessa teman fastställs landskapsplanernas lösningar först efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, genom vilket domstolen upphäver, ändrar eller lämnar förvaltningsdomstolens avgörande oförändrat eller återförvisar ärendet för ny behandling.

Avslåendet av vissa ansökningar om besvärstillstånd beseglade en del planlösningar

På grund av de ansökningar om besvärstillstånd som Högsta förvaltningsdomstolen avslagit kan planlösningarna inte längre ändras, och dessa planlösningar förblir förenliga med landskapsfullmäktiges beslut.

De besvär som avslogs gällde bland annat planlösningar för tunnelsträckningen mellan Helsingfors och Tallinn, Vårdö i Helsingfors och stationsomgivningen i Myntbacken i Esbo.

Ytterligare upplysningar: 

Planläggningschef Ilona Mansikka, ilona.mansikka@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 524 9186

Nyckelord:

Landskapsplanen