Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Iakttagelser om regeringsprogrammet ur nyländsk synvinkel – hållbar tillväxt i sikte

Det färska regeringsprogrammet innehåller många noteringar som kan väntas ge ny, hållbar tillväxt för hela Finland. Rejält före är Nylands vision. I egenskap av det mest internationella landskapet behöver Nyland statliga insatser, i likhet med övriga europeiska urbana regioner som ingår i kontrollgrupper. Med sådana lyckas vårt landskap även i fortsättningen med att producera arbetsplatser och välfärd – och inte enbart inom den egna regionen, utan för hela landets behov.

Antalet studieplatser vid högskolor ökar och insatser görs för innovationsverksamhet

I regeringsprogrammet finns en förståelse för behovet att satsa på kompetens och speciellt på unga, framtida skattebetalare. Regeringen förbinder sig till exempel att öka studieplatserna vid högskolor inom de branscher som uppvisat ett lågt antal i förhållande till unga åldersklasser.

Såväl befolkningstillväxten som bristen på arbetskraft är störst i Nyland, men andelen av studieplatserna i hela landet har trots det varit nedgående.

Studieplatser vid högskolor i tillväxtcentrum inom de branscher som uppvisat ett lågt antal i förhållande till unga åldersklasser.

Regeringen förbinder sig att höja finansieringsnivån för forskning och utveckling till fyra procent av bruttonationalprodukten.  Viktiga noteringar är också en tillräcklig nationell medfinansiering för EU:s medel för forskning och utveckling (F&U) och målet att fördubbla dem.

En internationellt konkurrenskraftig F&U-verksamhet är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna.  Den innehar en nyckelställning för att avvärja en miljökatastrof och bekämpa den minskning av biologisk mångfald som är aktuell.

En internationellt konkurrenskraftig F&U-verksamhet är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna.

Förståelse för utmaningarna i Finlands största pendlingsområde

Nylands är Finlands största pendlingsområde, som kännetecknas av den stora andelen främmande språk och en uppgång i antalet långtidsarbetslösa. Trycket på kommunerna upplevs som betydande i omarbetningen av arbets- och näringstjänster.

Därför är det kritiskt att regeringen förbinder sig att justera kompenseringen av finansieringsmodellen för AN-tjänster 2024 på årlig basis och mellan kommunerna. I justeringarna beaktas hur uppmuntrande modellen är, vilken påverkan befolkningstillväxten har, samt antalet invånare som talar främmande språk, såsom andelen tvåspråkiga, arbetslösa och sysselsatta.

Samtidigt klargörs arbetsfördelningen mellan kommun och välfärdsområde när det gäller att främja välfärd och hälsa. Försäkran ges om att fästa speciell uppmärksamhet vid en välfungerande integration i området med en fristående lösning i Nyland.

Satsningar görs på internationell rekrytering, och smidigare processer för erkännandet av utländska examina tas i bruk.

Bristen på kompetent arbetskraft kumulerar framför allt i Nyland. Positivt i regeringsprogrammet är att satsningar görs på internationell rekrytering, och smidigare processer för godkännandet av utländska examina tas i bruk.

Ett välkommet inslag är även att Talent Boost-programmet fortsätter för att rekrytera högutbildade och för att öka Finlands attraktionskraft. Större insatser görs för inlärningen av inhemska språk i integreringen av immigranter. Av dem som är bosatta i Finland, men talar ett för landet främmande språk bor cirka 60 procent i Nyland.

Investeringar där de största befolkningsmässiga behoven finns

I regeringens investeringsprogram för trafikledsnät på inemot 3 miljarder euro har beaktats Nylands behov som en överlägsen koncentration av trafikflöden och som en genomfartsled. Genomförandet av entimmesbanan till Åbo inleds på sträckan Esbo-Lojo och Salo-Åbo.  Beslutet om sträckan Lojo-Salo skjuts däremot upp till följande regering.

Regeringen förbinder sig till att fortsätta planeringen av Flygbanan, och på stambanan förbättras förmedlingskapaciteten mellan Helsingfors och Tammerfors.

I regeringsprogrammet förbinder man sig att fortsätta planerandet av Flygbanan. På stambanan förbättras förmedlingskapaciteten mellan Helsingfors och Tammerfors. Bägge investeringarna är centrala med tanke på rälstrafiken i hela landet. Grundläggande förbättringar kommer att äga rum på kustbanan och på Lahtis–Lovisa-banan.

Landskapsplanens status oklar

Oroväckande förslag ingår även i regeringsprogrammet, såsom att minska på landskapsplanens rättsverkningar. I ett gemensamt ställningstagande av Finlands landskapsförbund understryker vi att ifall lagen om områdesanvändning kommer att förnyas, ska lagstiftningsreformen föras vidare i tätt samarbete med sakkunniga inom planläggning på kommunal och landskapsnivå.

Utgångspunkten för en eventuell lagreform ska vara en uppdatering och komplettering av en välfungerande lag, och målet ska vara en smidig och kostnadseffektiv planering.

Utgångspunkten för en eventuell lagreform ska vara en uppdatering av nuvarande. välfungerande lag.

Stadspolitik och EU-påverkan förstärks

Det är speciellt viktigt för Nyland att stadspolitiken igen finns på regeringens agenda och att ett löfte getts om att grunda en strategisk samarbetsallians med de största städerna. Oklart förblir däremot läget med statens regionförvaltning: hur samarbetsrollen hos livskraftscentrum och -ämbetsverk finner sin plats i förhållande till exempelvis landskapsförbunden.

Det är speciellt viktigt för Nyland att stadspolitiken igen finns på regeringens agenda.

Inom EU-politiken strävar regeringen efter att öka på avkastningen för Finlands del och att motarbeta de för landets del ogynnsamma lösningarna. Regeringen vill försäkra sig om att den nationella processen att nå en ståndpunkt är effektiv och ändamålsenlig. Finland samarbetar med likasinnade länder för att främja uppnåendet av de uppställda målen.

I regeringsprogrammet konstateras det också att genast i början av regeringsperioden är det viktigt att idka påverkan på unionens strategiska linjedragning och den följande kommissionens program, vilka är aktuella efter Europarlamentsvalet 2024. Nyland vill vara med och påverka de här centrala EU-riktlinjerna.

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

Intressebevakning