Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Invånarenkäters resultat riktgivande för klimatarbetet

Nurmijärvi, Träskända och Vanda har genomfört invånarenkäter för att fastställa målen med och följa upp klimatarbetet. Här i denna nyhet berättar de som gjort enkäter hur man ska gå till väga för att få fram invånarnas synpunkter på klimatarbete och om hur den erhållna kunskapen tas tillvara. 

I Träskända fick man i våras fram uppföljningsdata med hjälp av en enkät 

Under de senaste åren har man i Träskända gjort två enkäter, på hösten 2018 och våren 2021. I den första enkäten kartlade man invånarnas synpunkter på målsättningarna. I våras koncentrerade man sig på att samla in uppföljningsdata och sondera utvecklingsbehov. I slutet av år 2020 gjorde man också en enkät om miljöarbete där man riktade sig till de kommunanställda. 

– Vi genomförde invånarenkäten år 2021 för att få fram uppföljningsdata för de mätare som fastställts i färdplanen Ett resurssmart Träskända. Mätarna gäller invånarnas tillfredsställelse med stadens miljöarbete samt invånarnas erfarenhet av förutsättningarna för en klimatsmart vardag, omtalar specialplanerare Eira Linko

I Träskända ville man också ta reda på invånarnas uppfattningar, önskemål och behov i fråga om utvecklingen av miljöarbetet. Enkäten lade fokus på förutsättningarna för en resurssmart vardag. 

– Vi ville veta hur man i Träskända såg på villkoren för de val som en resurssmart vardag innebär. Är en miljövänlig vardag enkel eller upplever invånarna att det finns mycket som hindrar resurssmarta val i vardagen? Ämnet var indelat i fyra teman som är bekanta till exempel från Sitras livsstilstest, det vill säga boende, trafik och resor, mat samt service, varor och inköp, beskriver Linko. 

Det är svårt att få tillräckligt många att svara, vilket märktes då Träskända senast genomförde en enkät. Linko framhåller att det är skäl att satsa på marknadsföring av enkäten. 

I Vanda är invånarenkäten ett sätt att få fram bakgrundsfakta för uppdatering av färdplanen för resurssmarthet 

Vanda stad har i anslutning till klimatarbetet genomfört invånarenkäter hösten 2017 och våren 2021. Som bäst håller man på att uppdatera färdplanen för resurssmarthet, och i det sammanhanget gjorde man i november 2020 också en enkät riktad till Vanda stads ledning och förtroendevalda. Dessutom ordnades det en workshop för stadens personal och för företag samt invånarsamråd för stadsborna. 

– Genom enkäten kartlade man hurdana klimatval stadsborna träffar i sin vardag och hur staden bäst skulle kunna stödja en hållbar livsstil bland stadsborna, berättar miljöexperten Riikka Virta

Då man besvarade enkäten fick man till exempel föra fram idéer om hur staden bättre än idag skulle kunna stödja sina invånare då det gäller ökad energieffektivitet i boendet och användning av hållbara transportmetoder. Förutom klimatåtgärdsfrågor innehöll enkäten frågor om att röra sig i den närliggande naturen. 

– Resultaten bidrar med viktig information om hur respondenterna upplever stadens klimatåtgärder och sina egna påverkningsmöjligheter. Enkätresultaten utnyttjas i arbetet med att omarbeta färdplanen och att utforma nya åtgärder, säger Virta. 

Hon konstaterar att när man gör en enkät så är det är viktigt att tänka efter vad man har för mål och vad dess bidrag till planeringsarbetet skulle kunna vara. Det är också bra att berätta för respondenterna hur resultaten kommer att tillvaratas. Det är på sin plats att fästa uppmärksamhet vid enkätens längd och att den formulerats på klarspråk, eftersom respondenterna inte nödvändigtvis behärskar fackspråk. 

Nurmijärvi har genomfört tre enkäter 

Även Nurmijärvi har gjort en enkät riktad till invånarna. Med hjälp av denna samt en kommunintern enkät och en med företagen som målgrupp har man i Nurmijärvi möjlighet att styra kommunens klimatarbete i rätt riktning. 

Miljöexperten Mari Mäkelä vid Nurmijärvi kommun har några tips till dem som gör enkäter: 

Mera detaljerad information: 

Träskända 

> Träskändas båda enkäters resultat och den uppföljningsrapport i vars mätare svaren har utnyttjats (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Vanda 

Enkäten fanns på Vanda stads webbtjänst för invånardelaktighet. Där publiceras också närmare enkätresultat. 

> Till webbtjänsten för invånardelaktighet OsallistuVantaa.fi (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nurmijärvi 

> Mera om resultaten av Nurmijärvis invånarenkät (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nyckelord:

Klimat