Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 25.1: Utlåtanden med anledning av besvär som anförts mot Nylandsplanen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 januari med fjärranslutning. Landskapsstyrelsen beslutade att till Helsingfors förvaltningsdomstol avge utlåtanden med anledning av de besvär som anförts mot de till helheten Nylandsplanen tillhörande etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. I utlåtandena yrkas det på att besvären ska förkastas som ogrundade.

På förslag av landskapsdirektören preciserade man i någon mån både utlåtandena och föredragningslistans text om Helsingforsregionens etapplandskapsplan. I behandlingen av utlåtandet om Helsingfors etapplandskapsplan röstade landskapsstyrelsen om ett tilläggsförslag som emellertid inte blev antaget i omröstningen.

Därutöver behandlade mötet bland annat utkastet till riksomfattande trafiksystemplan (Liikenne 12) och godkännande av arbetsprogrammet och planen för deltagande och bedömning i anslutning till Nylandsprogrammet 2022–2025.

Mötesbesluten fattades i enlighet med förslagen på föredragningslistan kompletterade med de ändringar som landskapsdirektören lade fram på mötet.

Mötesärenden:

Utlåtande riktat till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär som anförts mot Helsingforsregionens etapplandskapsplan

På förslag av landskapsdirektören preciserades utlåtandetexten om skyddsområden. Tillades under mellanrubriken ”Växelverkan under arbetet med att utarbeta planen”: ”I planbeskrivning har de omständigheter som nämns i 10 § i markanvändnings- och byggförordningen framställts på det sätt och i den uträckning som planens ändamål förutsätter och så att man har gett förutsättningar för växelverkan under beredningen av planen.”

På förslag av landskapsdirektören kompletterades föredragningslistans text i fråga om uppräkningen av besvär med anledning av en depå för tung spårbunden trafik med följande utsaga som oavsiktligt hade fallit bort i anslutning till referatet av yrkandena: ”Depån för tung spårbunden trafik togs med i beredningen alltför sent efter remisstiden. Växelverkan i beredningen av planen har inte genomförts på det sätt som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen.” 

Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (på finska)

Utlåtande riktat till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär som anförts mot östra Nylands etapplandskapsplan

På förslag av landskapsdirektören preciserades utlåtandetexten om skyddsområden. Tillades under mellanrubriken ”Växelverkan under arbetet med att utarbeta planen”: ”I planbeskrivning har de omständigheter som nämns i 10 § i markanvändnings- och byggförordningen framställts på det sätt och i den uträckning som planens ändamål förutsätter och så att man har gett förutsättningar för växelverkan under beredningen av planen.”

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande riktat till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär som anförts mot västra Nylands etapplandskapsplan

På förslag av landskapsdirektören preciserades utlåtandetexten om skyddsområden. Tillades under mellanrubriken ”Växelverkan under arbetet med att utarbeta planen”: ”I planbeskrivning har de omständigheter som nämns i 10 § i markanvändnings- och byggförordningen framställts på det sätt och i den uträckning som planens ändamål förutsätter och så att man har gett förutsättningar för växelverkan under beredningen av planen.”

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande med anledning av utkastet till riksomfattande trafiksystemplan (Liikenne 12) och dess konsekvensbedömning

Avvikande från den information som hade getts ut före mötet fattade landskapsstyrelsen ännu inte beslut om utlåtandet, utan beredningsöversikten och landskapsstyrelsens anvisningar antecknades för kännedom.

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Godkännande av arbetsprogram och plan för deltagande och bedömning i anslutning till Nylandsprogrammet 20222025

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Projekt som Nylands förbund förvaltar år 2021

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Inrättande av projektet RECIPROCITY

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Inrättande av Nylands projekt för digitalt stöd 2020–2021

Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verkställande av landskapsfullmäktiges möte 15.12.2020

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter enligt förvaltningsstadgan; uppgifter i anslutning till betalningsbeslut och korrigerande åtgärder anknutna till EU-strukturfondsprojekt

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av medlem i landskapets samarbetsgrupp

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen och val av ny medlem

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av ersättare i landskapsfullmäktige

Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Mötesdatum för kännedom

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Meddelandets text har efter publiceringen rättats enligt följande: 

RÄTTELSE 25.1: I meddelandet sades det felaktigt att man i det omnämnande som under sammanträdet lades till utlåtandena angående planbesvären och som gäller skyddsområden hänvisar till markanvändnings- och bygglagen. Det har rättats så att hänvisningen är till markanvändnings- och byggförordningen. 

RÄTTELSE 25.1: Meddelandets text under punkten ”Utlåtande riktat till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär som anförts mot Helsingforsregionens etapplandskapsplan” har kompletterats med ett omnämnande om att den under sammanträdet till uppräkningen av besvär med anledning av en depå för tung spårbunden trafik tillagda utsagan ursprungligen oavsiktligt hade fallit bort från listan. 

Nyckelord:

Beslutsfattande