Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 26.4: Trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland godkändes

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 april med fjärranslutning. Styrelsen godkände trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland. Utlåtandet om förslaget till EU-region- och strukturpolitiskt program ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027” antecknades för kännedom.

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja två projekt UKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft. Stödet är avsett för återhämtning efter coronakrisen. De nyländska medlen är nu i sin helhet bundna. Därutöver beviljades UKKE-finansiering till förmån för ett projekt inom huvudstadsregionens ekosystemavtal för vilket arbets- och näringsministeriet har reserverat en separat finansieringsandel.

Alla mötesbeslut fattades i enlighet med föredragningslistans förslag.

Mötesärenden:

Godkännande av trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland

Landskapsstyrelsen antog trafiksystemplanerna för västra respektive östra Nyland. I planerna framläggs åtgärder och ansvarsinstanser för utveckling av trafiksystemen fram till år 2035. Utveckling av kollektivtrafiken och resekedjorna är nyckelfrågor. Andra utvecklingsåtgärder är främjande av gång och cykling, utveckling av transportförbindelser samt samarbete i fråga om planeringen av markanvändning, servicenät och trafiksystem.

Det beräknas att koldioxidutsläppen sjunker med 37–38 procent jämfört med 2017 års nivå. Målet är 46 procent. Målet för utsläppsminskningen kan uppnås om distansarbete blir vanligare, utsläppskoefficienterna utvecklas mera positivt än förutsett, befolkningsutvecklingen är långsammare än i basprognosen och andelen hållbar mobilitet ökar starkare.

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (på finska)
> Länk till separat meddelande(Öppnas i nytt fönster)

Utlåtande om förslaget till EU-region- och strukturpolitiskt program ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027”

Nylands förbund anser att det nationella programmet i stort är tillräckligt heltäckande och möjliggörande. Det anses som en utmärkt lösning att region- och strukturpolitiken genomförs med hjälp av ett program med många fonder. Programmet har ett ambitiöst mål i fråga om koldioxidsnålhet, vilket likväl är mycket lämpligt då man ser till de nyländska målen.

Programmet innehåller redskap för att tackla den utmaning som coronapandemin utgör. Då programmet genomförs bör man fästa uppmärksamhet vid tillvaratagande av den utvecklingspotential som finns i hela Finland, och finansieringen bör kanaliseras mera jämlikt än i nuläget med beaktande av coronapandemins regionekonomiska följder.

Utlåtandet har avgetts inom utsatt tid i form av förhandsutlåtande i utlåtandetjänsten, och det slutliga utlåtandet tillställs arbets- och näringsministeriet som protokollsutdrag från mötet. Landskapsstyrelsen förordade utlåtandet och antecknade det för kännedom 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna-finansieringsbeslut; projektportfölj för huvudstadsregionens ekosystemavtal; Helsingfors stad

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Carbon Neutral Experience – Nylands turistsektor på väg mot klimatneutralitet; Novago Företagsutveckling Ab

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; stödja grönt och digitalt företagande i Nyland – EER 2021–2022; Nylands förbund

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; HelNo & Hyria Laboratories – omsättning från turistekosystem; HelsinkiNorth ry

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; DayTrip Vantaa – främjande av närturism i Vanda; yrkeshögskolan Haaga-Helia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Delårsrapport 1/2021 för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av ledamot i landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Anskaffning av kreditkort för direktören för EU-ärenden och internationella ärenden samt för förvaltningsplaneraren

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi

Nyckelord:

Landskapsplanen