Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 29.11: Nylandsprogrammet godkändes, utlåtande om utkast till plan- och bygglagen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 29 november. Styrelsen godkände Nylandsprogrammet 2022–2025 jämte miljörapporten för behandling av landskapsfullmäktige. Styrelsen beslutade ge förbundets utlåtande om utkastet till ny plan- och bygglag.  

Dessutom gav styrelsen vägkost för den regionala utvecklingsdiskussionen i februari 2022 som förs mellan staten och landskapet Nyland.  

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):  

Beredningen av Nylandsprogrammet 2022–2025 och miljörapporten (till landskapsfullmäktige) 

Landskapsstyrelsen godkände Nylandsprogrammet 2022–2025 och dess miljörapport för behandling av landskapsfullmäktige den 14 december. Nylandsprogrammet omfattar målen för landskapets utveckling för en fyraårsperiod och visionen ”Rejält före”. Det betyder att Nyland år 2030 ska ligga rejält före när det gäller 

Nylandsprogrammet med miljörapport var på remiss i oktober-november. Det kom in 43 utlåtanden. Enligt utlåtandena ansågs programmet ambitiöst och dess målsättningar välmotiverade. 

De inlämnade utvecklingsförslagen angav bland annat åtgärder som i jämförelse med varandra är på olika nivåer och roller mellan kompanjoner och nätverk som är oklara.  Programmet och miljörapporten har utvecklats utgående från utlåtandena. 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Nylands förbunds utlåtande om utkastet till plan- och bygglag 

I utlåtandet som gäller utkastet till ny plan- och bygglag förs fram att beredningen av lagen ska avbrytas och däremot ska lagstiftningen utvecklas genom att uppdatera och komplettera lagstiftningen. 

Om lagberedningen fortsätter, ska enligt Nylands förbund den styrande verkan hos planläggningen på landskapsnivå inte avgränsas. Dessutom ska man avstå från obligatoriska stadsregionplaner och att den nya lagen tillämpas retroaktivt på landskapsplaner som vunnit laga kraft. 

Målen för lagreformen anses goda och de kan understödas, men med det lagutkast som nu är på remiss kommer de enligt förbundet inte att uppnås. Nylands förbund har verkat i nära samarbete med kommunerna och övriga betydande intressegrupper, och stöder de synpunkter som kommunerna fört fram i sina utlåtanden. 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Regionala utvecklingsdiskussioner mellan staten och regionen: Nylands mål i diskussionerna 

Landskapsstyrelsen gav förbundets byrå vägkost för den regionala utvecklingsdiskussionen i februari 2022 som förs mellan staten och landskapet Nyland, och antecknade beredningen för kännedom. 

Diskussionstemana baserar sig på Nylandsprogrammet, stärkandet av FUI-verksamheten och en högre sysselsättningsgrad.   

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Tillsättande av landskapets samarbetsgrupp för åren 2021–2025 

Landskapsstyrelsen beslutade till landskapets samarbetsgrupp välja representanterna för olika intressegrupper enligt förslagen på föredragningslistan och dessutom vid punkt 3, För regionutvecklingen andra viktiga intressegrupper, som representant för MoniHeli ry Abdirahim Hussein, som ersättare Julie Breton.

Som representanter för regionens kommuner och som representant för Nylands förbund valdes följande landskapsstyrelsemedlemmar: 

Markku Markula (ordf.), ersättare Mia Laiho 
Mirita Saxberg, ersättare Matias Pajula 
Mikko Piirtola, ersättare Anssi Aura  
Elin Blomqvist-Valtonen, ersättare Sven Holmberg 
Johannes Nieminen, ersättare Martina Houtsonen 
Ulla Kaukola, ersättare Jari Sainio 
Pia Lohikoski, ersättare Ville Uusivuori 
Leo Stranius, ersättare Reetta Hyvärinen  

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Godkännande av budgeten för 2022 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2022–2024 (till landskapsfullmäktige) 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Direktörsutlåtanden 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Finlands kontaktpunkt för Central Baltic Interreg– programmet 2021–2027 inrättas vid Nylands förbund 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Svar på fullmäktigemotion / Ett systematiskt främjande av de nyländska kulturmiljöerna i samarbete med olika aktörer (till landskapsfullmäktige) 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Komplettering av förvaltningsstadgan för kontraktshanteringens del (till landskapsfullmäktige) 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Samarbetsavtal om utbetalningsgranskningar med Södra Karelens förbund 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Landskapsfullmäktiges sammanträdesförfaranden för mandatperioden 2021–2025 (till landskapsfullmäktige) 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Interna tjänstearrangemang fr.o.m. 1.1.2022: ordnande av de uppgifter som hör till tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionplanering 

Beslut fattades att tjänsteförhållandet gäller för tidsperioden 1.1.2022–31.12.2023. 

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Interna tjänstearrangemang fr.o.m. 1.1.2022: ordnande av de uppgifter som hör till tjänsten som förvaltningsdirektör 

Beslut fattades att tjänsteförhållandet gäller för tidsperioden 1.1.2022–31.12.2023.

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Sammanträdesdatum för kännedom 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Upplysningar: 

Ordförande Markku Markkula(Öppnas i nytt fönster), tfn 050 464 2455 
Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen(Öppnas i nytt fönster), tfn 040 554 5538  

Nyckelord:

Beslutsfattande