Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 7.2: Utlåtanden om den klimatpolitiska planen och delgeneralplanen för Kantvik

Vid sitt extra sammanträde den 7 februari behandlade Nylands landskapsstyrelse utlåtandena om den klimatpolitiska planen på medellång sikt och beredningsfasen för delgeneralplanen för Kantvik i Kyrkslätt, vilka bordlades vid förra mötet. 

I utlåtandet om den klimatpolitiska planen tar förbundet ställning till att tillräckliga resurser ska allokeras till kommunernas och regionernas klimatarbete och önskar ett starkare stöd för att minska trafikens växthusgasutsläpp.

I fråga om delgeneralplanen för Kantvik konstaterar förbundet att planens mål och planeringsprinciper i huvudsak är bra, men att planlösningarna inte är helt förenliga med landskapsplanen. Nylands förbund föreslår att delgeneralplanen ska justeras och kompletteras innan planförslaget läggs fram till påseende.

Som en ny punkt på föredragningslistan satte landskapsdirektören till Anmälningsärenden, och vid den presenterade han för landskapsstyrelsen en plan för utdelningen av den regionala finansieringen av landsbygdsprogrammet 2022. 

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Utlåtande till miljöministeriet om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

På förslag av landskapsdirektören tillsattes följande omnämnande till utlåtandets punkt 2 b:

Nylands förbund anser det viktigt att främja spridningen av ekologisk och utsläppsfri transport med hjälp av ekonomiska instrument som utvecklar olika lösningar och höjer efterfrågan. Samtidigt är det skäl att främja utvecklandet och ibruktagandet av alternativa bränslen och infrastrukturen för dem. Redan under de närmaste åren bör man intensifiera åtgärderna för utvecklandet av laddningsinfra för elbilar.

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Utlåtande om delgeneralplanen för Kantvik i Kyrkslätt; beredningsfas

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Tillägg till föredragningslistan: Anmälningsärenden

Jord- och skogsbruksministeriets plan för den regionala finansieringen av landsbygdsprogrammet 2022

Nylands förbund känner oro för planen att betydligt skära ner på EU-finansieringen av landsbygdens utveckling för Nylands och hela södra Finlands del. En eftersträvan finns att motivera fördelningen av pengarna med sådana indikatorer som är ogynnsamma för Nyland och södra Finland. 
Ifall finansieringen av landsbygdens utveckling skärs ner för Nylands del, upprepar sig den utveckling som vi redan fick erfara med strukturfondsmedlen, det vill säga en inkomstöverföring från Nyland till östra och norra Finland.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455
Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande