Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 18.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 18 september. Styrelsen gav ett utlåtande till Lovisa stad om förslaget till delgeneralplan för Valkom och dess närområden. På föredragningslistan fanns det också bland annat ett ärende om att fortsätta den vägledande diskussionen om den kommande landskapsdirektörens direktörsavtal.

Mötesärenden och länkar till beslutsförslag (på finska):

Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Valkom och dess närområden(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. I förbundets utlåtande konstateras det att planlösningen till sina huvudprinciper är förenlig med landskapsplanen. I planförslaget har man också delvis beaktat det remissvar vi gav om planutkasten under planens beredningsfas år 2021. I planen finns det dock några punkter som ännu behöver justeras när det gäller bland annat handel samt rekreations- och skyddsområden.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Strategisk konceptplanering av Nylands FoUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå: Lägesöversikt över projektet(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Utredning om markanvändningsbehov hos projekt som gäller grön omställning i Nyland(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Dessutom konstaterade landskapsstyrelsen att förbundets ledning ska tillsätta en sakkunniggrupp för att styra beredningen av utredningen och att ärendet ska behandlas vid landskapsstyrelsen flera gånger under projektets lopp.

Översikt över Nylands förbunds verksamhetsprioriteringar under hösten 2023(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Fastställande av kravnivån för landskapsdirektörens uppgift och upprättande av direktörsavtal(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Dessutom beslutade landskapsstyrelsen att fortsätta behandlingen av direktörsavtalet vid ett extra sammanträde den 9 oktober.  

Hur åtgärderna som grundar sig på KPMG:s separata utredning och styrelsens beslut har framskridit(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Beviljande av avsked till direktören för ansvarsområdet regionutveckling(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Uppdatering av anvisningar för intern kontroll och riskhantering(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet bordläggs, så att styrelsens ledamöter har möjlighet att fördjupa sig i förslaget och de gjorda ändringarna på en tillräckligt grundlig nivå.

Ändring av tillvägagångssätt i anslutning till laglighetskontroll av tjänsteinnehavarbeslut(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Dessutom beslutade landskapsstyrelsen att de processbeskrivningar som gäller laglighetskontroll ska meddelas till styrelsen och att tjänsteinnehavarbesluten i fortsättningen ska finnas tillgängliga på webbplatsen i en längre tid. 

Delegering av behörighet i enlighet med förvaltningsstadgan samt fastställande av maximivolymer knutna till vissa befogenheter; Ansvarig direktör för de ERUF-finansierade projekt som Nylands förbund självt genomför(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Delegering av behörighet i enlighet med förvaltningsstadgan samt fastställande av maximivolymer knutna till befogenheter för upphandlingar och avtal; direktör för Helsinki EU Office(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Godkännande av samarbetsavtalet med Kommunförbundet(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 12.9.2023(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade att hålla ett extra distansmöte den 9 oktober 2023.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande