Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 27.2: Utlåtande om investeringsprogrammet för trafikledsnätet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 27 februari.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Utlåtande om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för åren 2024–2031(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen godkände utlåtandet enligt förslaget. I utlåtandet konstaterar man att åtgärder som är särskilt viktiga och lönsamma för Nyland saknas i investeringsprogrammet för trafikledsnätet, och det föreslås att programmet kompletteras med dessa åtgärder.

Förbundet föreslår att programmet kompletteras med åtgärder för reparation och förbättring av Hangö–Hyvinge-banan och riksväg 25 samt med åtgärder för förbättring av stamväg 51. Den ökande trafikmängden via Hangö hamn samt trafiksäkerheten förutsätter åtgärder redan i början av programperioden. Dessutom ska man säkerställa en grundlig reparation av banan Lahtis–Lovisa så att transporterna via Lovisa hamn kan bli järnvägstransporter till så stor del som möjligt.

På grund av utlåtandets brådskande tidtabell justerades protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet.

Utlåtande om utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen godkände utlåtandet enligt förslaget. I utlåtandet konstaterar man att bansträckningen och projektet är förenliga med landskapsplanen. Projektet har betydande konsekvenser för bebyggelsestrukturen. Positiva konsekvenser är kopplingen mellan regionerna, vilket leder till större pendlingsområden och kommunernas starkare dragningskraft när stationsomgivningarna utvecklas. Negativa konsekvenser kan vara osäkerheten kring hur nya stationsområden utvecklas, konsekvenser av buller och vibrationer samt bansträckningens hindereffekt. I den fortsatta planeringen ska man betona samordningen av planeringen med den övriga planeringen samt funktionsdugligheten hos det ekologiska nätverk som är av betydelse på landskapsnivå.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Intressebevakning i fråga om Nylands mål för regeringsprogrammet(Du går över till annan tjänst)

Användning av EU-projektberedningsstöd 2021–2022(Du går över till annan tjänst)

Påbörjande av strategisk konceptplanering av Nylands FUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå(Du går över till annan tjänst)
På förslag av landskapsdirektören remitterades ärendet till ny beredning för att åtgärda beslutsprocessen. Detta innebär att anbudsförfarandet för projektet avbryts i detta skede.

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att ärendet bordläggs. Styrelsen beslutade att diskussionen fortsätter i landskapsstyrelsens aftonskola.

Särskild utredning om förbundets marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och representation samt om upphandlingar som gäller dessa(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen godkände ärendet enligt föredragningslistans beslutsförslag, men preciserade enhälligt listatexten i stycket Suoritettu sisäinen tarkastus (utförd intern revision) så att subjektet nämns i två ställen (ändringarna med fet stil):
– Utifrån revisionen konstaterade tf förvaltningsdirektören bland annat att samarbetet med de aktörer som nämns i begäran om information har skett inom ramen för landskapsdirektörens befogenheter.
– Som en sammanfattning av revisionen konstaterade tf förvaltningsdirektören  att Nylands förbunds verksamhet och användningen av anslag alltid konsekvent har skett med full öppenhet och att den verksamhet som ifrågavarande begäran om information gäller är allmänt känd och en del av förbundets marknadsföringsverksamhet och kontakter till intressentgrupper.

Listatexten kompletterades också med följande: Det konstateras att landskapsdirektörens redogörelse för bindningar har kompletterats 23.1.2023 enligt uppgifterna i Nylands förbunds register över bindningar.

Nylands förbunds anvisningar för hybridarbete(Du går över till annan tjänst)
Ärendet remitterades enhälligt till ny beredning. En närmare utredning om det arbete som de anställda gör utomlands samt en revidering av anvisningarna för hybridarbete ska ges landskapsstyrelsen för kännedom.

Användning av rätten att överta ärenden: tf förvaltningsdirektörens upphandlingsbeslut § 4/2023, Beställning av Nylands förbunds jubileumsbok(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelseledamot Ulla Kaukola (SDP, Vanda) föreslog att tf förvaltningsdirektörens upphandlingsbeslut upphävs. Minerva Krohn (Gröna, Helsingfors) understödde förslaget. Vid omröstningen godkändes det ursprungliga beslutsförslaget med rösterna 7–5.

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.

Nyckelord:

Beslutsfattande