Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbund och kommunernas planläggare kräver att beredningen av bygglagen ska avbrytas

En allt för förhastad beredning, splittrad helhet samt oro för ökad splittring och förutsättningar för utveckling av olika områden. Dessa är de orsaker varför Nylands förbund och kommunerna anser att beredningen av bygglagen ska avbrytas helt.

Miljöministeriet avbröt i våras beredningen av plan- och bygglagen som helhet och har fortsatt enbart med revideringen av den lag som gäller byggande. Regeringens proposition med förslag till ny bygglag kommer sannolikt att överlämnas till riksdagen för behandling i mitten av september.

Det finns emellertid flera problem med lagutkastet och processen för beredning av den, varför Nylands förbund och kommunerna anser att beredningen ska avbrytas helt. Förbundet kräver således tillsammans med kommunerna att man tar time out med att revidera lagstiftningen om områdesanvändning och byggande.

Områdesanvändning och byggande ska granskas som helhet

För närvarande pågår flera lagrevideringar med anknytning till områdesanvändning och byggande. I beredningen har man dock inte tillräckligt beaktat den helhet som de bildar och säkerställt att lagarna fungerar i förhållande till varandra.

– Målet om att separera dessa lagar var inte känt i den fas då man gav utlåtanden om plan- och bygglagen. Utlåtandena skulle ha varit rätt annorlunda om man hade vetat att ett av alternativen är att separera dessa lagar, konstaterar Anita Pihala som är generalplanechef i Nurmijärvi.

Revideringen av lagen ska utgå från den nuvarande markanvändnings- och bygglagen, och de delar som gäller markanvändning får inte lösgöras från områdesanvändningshelheten.

Förhastad beredning gav inga genuina möjligheter att påverka

Betydande fel har begåtts med författningsprocessen. Processen för att revidera bygglagen har inte framskridit i enlighet med statsrådets anvisningar, och man har inte haft någon genuin möjlighet att ge respons på lagreformen.  Man ordnade inte alls något egentligt hörande, och den remissbehandling som ordnades med en för snabb tidtabell möjliggjorde inget genuint deltagande. Materialet som fanns tillgängligt endast på finska uppfyller inte heller språkkraven på författningsberedningen.

Förbundet och kommunerna kräver därför att hörandena ska ordnas så att det finns en genuin möjlighet att ge respons. Lagen om områdesanvändning, som kommer att revideras till följd av revideringen av bygglagen och andra lagar som hör till samma helhet, får inte heller framskrida i sin nuvarande form utan att ett hörande ordnas på ett behörigt sätt.

I lagberedningen har man inte utnyttjat kommunernas expertis. 

– Städerna och kommunerna är bland de centrala instanser som tillämpar lagen och de bästa experterna på den, men vi har inte involverats i beredningen av revideringen av lagstiftningen, undrar Helsingfors generalplanechef Pasi Rajala. – Det lönar sig att lära sig från utmaningarna med revideringsprocessen och handla på annat sätt i fortsättningen. Städerna och kommunerna ska involveras i processen om man fortsätter med revideringen av lagstiftningen.

Planeringsverktyg får inte försvagas

I Nyland finns många olika områden, allt från städer till landsbygd. Genom planering lyckas man bäst med att utveckla olika typer av områden och beakta deras särdrag.

Den nya lagen skulle försämra kommunernas möjligheter att planera och utveckla sina områden på ett kontrollerat sätt. Då skulle kommunerna till exempel vara tvungna att bevilja tillstånd för glesbebyggelse på lättare grunder än i dag. I fortsättningen skulle man inte behöva bygglov för en byggnad på mindre än 30 kvadratmeter, vilket innebär att kommunerna skulle vara tvungna att använda sina resurser för en tråkig och eventuellt bråkig efterhandstillsyn och rättelse av fel i stället för prognostisering och planering. Denna typ av ändringar i lagstiftningen kan belasta den kommunala ekonomin i betydande grad – och står dessutom i stor konflikt med de hållbarhetskrav som ställts för lagreformen.

– Reglering görs inte för regleringens skull, utan reglering behövs för att trygga förutsättningarna för att utveckla olika områden samt för att uppnå hållbarhetskraven med anknytning till miljö och ekonomi, påminner Pasi Rajala.

– I regionen vill man främja byarnas och näringarnas livskraft på landsbygden, och kommunerna ska ha verktyg för detta arbete. Nu tänker man ta bort dessa verktyg, konstaterar Anita Pihala.

Nylands förbund och kommunerna anser därför att betydelsen av planeringsverktyg och planläggning inte får försvagas till exempel genom lagändringar som gäller förutsättningar för avgöranden om planeringsbehov. Kommunerna ska också i fortsättningen ha makt att fatta beslut om de former av byggande som kräver tillstånd. Glesbebyggelse ska också i fortsättningen bevaras som en del av helheten för styrning av markanvändning som görs inom ramen för lagen om områdesanvändning, och den ska inte flyttas till en del av bygglagen.

Dessutom är förbundet och kommunerna oroade över den planerade lindringen av planerarens behörighetsvillkor, vilket kan leda till byggande av sämre kvalitet och binda byggnadstillsynens resurser.

Bekanta dig med Nylands förbunds och de kommunala planläggarnas ställningstagande om revidering av bygglagen:

Så påverkar vi

Representanterna för Nylands förbund och kommunerna sammanträder med nyländska riksdagsledamöter måndagen den 12 september då de diskuterar nackdelar med processen med lagrevideringen och utkastet till bygglag.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby