Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandsplanen 2050 i huvudsak i kraft – Största delen av besvären avslogs

Helsingfors förvaltningsdomstol har i ett avgörande meddelat 24.9. avslagit största delen av de besvär som hade anförts med anledning av helheten Nylandsplanen 2050. För de avslagna besvärens vidkommande är verkställighetsförbudet gällande planhelheten inte längre i kraft. 

Förvaltningsdomstolen upphävde på basis av naturskyddsföreningars besvär beslut i landskapsplanerna till den del som man genom dessa beslut hade upphävt beteckningar för Natura 2000-områden och beteckningar för naturskyddsområden i tidigare landskapsplaner. Nämnda skyddsbeteckningar, som finns i tidigare landskapsplaner, förblev med andra ord i kraft. 

Förvaltningsdomstolen upphävde dessutom på basis av besvär anförda av NTM-centralen i Nyland en del planbeteckningar som gällde den nedre storleksgränsen för stora enheter inom detaljhandeln annorstädes än i huvudstadsregionen. Det hade fastställts i landskapsplanen att konsekvenser på regional nivå förekommer först då saken gäller butiker inom detaljhandeln på mera än 10 000 kvadratmeter.  

Merparten av besvären avslogs 

I övrigt avslogs besvären. Därigenom avslogs till exempel de besvär som gällde beteckningen för en depå för tung spårtrafik i området Bobäck-Mankby, de besvär som gällde möjliggörande av tätare byggande på Vårdö och Brändö, det besvär som gällde planlösningen för en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn samt de besvär som gällde nybyggnation i områdena Hista, Myntbacken och Lempola. 

Nylands landskapsfullmäktige antog genom tre separata beslut fattade i augusti 2020 etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Sammantagna styr de markanvändningen i hela landskapet Nyland. Etapplandskapsplanerna är på några undantag när avsedda att ersätta de landskapsplaner som förut har gällt i Nyland. 

Landskapsstyrelsen bestämde 7.12.2020 att landskapsplanehelheten skulle träda i kraft trots de besvär som hade anförts. Helsingfors förvaltningsdomstol belade 22.1.2021 planhelheten med verkställighetsförbud. Rätten konstaterade 24.9.2021 att det inte längre föreligger skäl att vidmakthålla verkställighetsförbudet till de delar som besvären hade avslagits. 

> Helsingfors förvaltningsdomstols pressmeddelande (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar: 

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186 

Nyckelord:

Landskapsplanen