Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandsprogrammet och miljörapporten offentligt framlagda – Utkasten på remiss till 3.11

Nylandsprogrammet är ett landskapsprogram som innehåller en vision för landskapet fram till år 2030 samt prioriteringar, mål och åtgärder gällande åren 2022–2025. Programutkastet och utkastet till miljöprogram är offentligt framlagda och ute på remiss ända till 3.11.

Nylandsprogrammets röda tråd: ökad livskraft, välfärd och konkurrenskraft

Nylandsprogrammets vision för 2030 är ”Rejält före”. Det betyder ett miljösmart, framgångsrikt och lyckligt Nyland i enlighet med programmets prioriteringar. År 2030 ligger Nyland rejält före:

– Vårt Nyland måste ligga rejält före det övriga Finland i många avseenden för att vårt land ska kunna vara konkurrenskraftigt internationellt. Rejälhet är något som också syftar på vårt etiska ansvar, konstaterar regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen vid Nylands förbund.

Enligt Eskelinens mening utvecklar vi inte vår region för våra själviska strävandens skull, utan för att svara mot utmaningar som gäller hela mänskligheten, däribland klimatförändringen som den allra viktigaste.

– Vi åstadkommer och vi delar med oss av våra erfarenheter och våra framgångar. Ribban har ställts tillräckligt högt då det gäller målen, så att vi verkligen måste sträcka oss efter dem, tillsammans med andra instanser, säger han.

Ett miljösmart Nyland handlar enligt Eskelinens uppfattning förstås om hur vi ska lyckas vända utvecklingen så att klimatuppvärmningen mattas av.

– Ett framgångsrikt Nyland förutsätter en förnyelse av vår ekonomiska bas i samklang med dämpandet av klimatförändringen. Det får inte heller stå i strid med målsättningen Ett lyckligt Nyland. Lycka är en bräcklig sak och svår att uppnå, men ändå i sista hand det som är viktigt för den enskilde medborgaren, förklarar han.

Programmet har beretts tillsammans

Nylandsprogrammet omsätts i praktiken av nyländska utvecklingsaktörer, framför allt genom projekt. Programmet styr in projektfinansiering som anvisas landskapet. Det har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsanstalter samt organisationer.

I beredningen av programmet har man beaktat väsentliga utvecklingslinjer och strategier allt från den globala nivån till kommunnivån. Programmet bidrar till att FN:s mål för hållbar utveckling ska kunna uppfyllas i Nyland.

Nylandsprogrammets miljökonsekvenser har bedömts i den miljörapport som har utarbetats jämsides med programmet. Där bedöms hur väl Nylandsprogrammet är i överensstämmelse med miljömålsättningarna och med principerna för hållbar utveckling. Dessutom ska könsperspektivet beaktas.

Med tanke på strategiskt tänkande är tidpunkten enligt Eskelinens mening synnerligen läglig, eftersom alla organisationer och i synnerhet kommunerna är i färd med att upprätta planer för de nästkommande fyra åren.

– Vi har studerat och utnyttjat kommunernas strategier då vi har arbetat med beredningen av Nylandsprogrammet. Vi hoppas att Nylandsprogrammet på motsvarande sätt ger stoff till den planering som sker i kommunerna.

Målet är att landskapsfullmäktige godkänner det slutliga programmet i december 2021.

Nylandsprogrammet finslipas med hjälp av utlåtandena

Utlåtanden om utkastet till Nylandsprogram och om utkastet till miljörapport kan avges ända till 3.11. Organisationer eller medborgare intresserade av programmet hör till dem som får avge utlåtande.

Du kan lämna in ett utlåtande på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Alternativt kan utlåtandet, om så önskas, lämnas in per e-post på adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Alla utlåtanden som lämnas in på adressen lausuntopalvelu.fi är offentliga och publiceras i tjänsten.

Nyckelord:

Nylandsprogrammet