Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Nylandsprogramperioden har nått halvvägs – I en uppföljningsöversikt beskrivs hur målen har uppnåtts

Rejält före – Nylandsprogrammet 2022–2025 är Nylands landskapsprogram som syftar till att utveckla Nylands livskraft och välfärd. I en uppföljningsöversikt av Nylandsprogrammet beskrivs hur programmets mål har genomförts år 2023.

Syftet med översikten är att skapa en helhetsbild av vart Nyland är på väg och hur det går med genomförandet av programmet när vi befinner oss i mitten av programperioden 2022–2025. Nylandsprogrammet syftar till ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist landskap.

Kommunerna har tagit viktiga steg på väg mot ett klimatsmart landskap

I Nylandsprogrammet ställs det som mål att landskapet blir klimatneutralt senast 2030. Organiseringen av klimatarbetet i kommunerna framskred år 2023. I nästan alla kommuner i regionen har man utarbetat en klimatplan och ställt ett mål om klimatneutralitet eller utsläppsminskningar.

På såväl nationell nivå som EU-nivå pågår lagprojekt som har en betydande inverkan på områdesanvändningen i Nyland och därigenom på klimatarbetet. Syftet med intressebevakning har varit att påverka innehållet i lagreformerna så att de ger ett så bra stöd som möjligt för en hållbar utveckling av områdesanvändningen med tanke på klimatet och miljön.

FoUI-verksamhet bygger en bra grund för ett framgångsrikt Nyland

Nyland har som mål att höja utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt. Samarbete och förmåga att utnyttja internationella nätverk är en av Nylands centrala framgångsfaktorer. Internationellt samarbete har en betydande roll när det gäller projektverksamhet, lockande av investeringar och påskyndande av innovationsverksamhet samt lockande av nya experter.

De utvecklingsprojekt som stöder genomförandet av programmet finansieras med många olika sätt. Nyland har lyckats bra och fått över 400 miljoner euro i finansiering från Europeiska unionens program för forskning och innovation Horisont Europa under åren 2021–2023. Nylands framgång i programmet Horisont Europa har inverkan på hela Finland, för många organisationer som fått finansiering har verksamhetsställen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) runt om i Finland.

Sysselsättning är viktigt tema för främjande av ett lyckligt Nyland

Ett av Nylandsprogrammets tre huvudmål är att höja sysselsättningsgraden i landskapet till 80 procent före 2030. Inom sysselsättningen håller det på att ske en stor förändring då ansvaret för att organisera arbets- och näringstjänsterna övergår från staten till kommunerna i början av år 2025.

Hösten 2023 inleddes Nylands förbunds projekt vid namn AN-tjänster 2024 Nyland, där man förbereder sig för en reform av arbets- och näringstjänsterna och samarbete som överskrider sysselsättningsområdenas gränser. Tillsammans med sysselsättningsområdena utvecklas långsiktiga verksamhetsmodeller samt en utvecklingsplattform. I Nyland finns endast ett pendlingsområde, och därför är det viktigt att säkerställa att de nyländska sysselsättningsområdena som inleder sitt arbete i början av år 2025 bildar en funktionell helhet tillsammans.

I uppföljningsöversikten lyfts fram intressanta och effektiva projekt och åtgärder

I uppföljningsöversikten av Nylandsprogrammet finns de mest intressanta och effektiva projekten och åtgärderna under programmets olika prioriteringar och mål. Utvecklingen har beskrivits också i ljuset av statistiska indikatorer.

Hurdant är Nyland som ligger rejält före?

Ytterligare upplysningar:

Rosa Tuomi

Sakkunnig

+358 50 563 0375

Framsynsarbete, utbildningspolitik, Nylandsprogrammet

Nyckelord:

Nylandsprogrammet