Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vi är med i Helsingforsregionens samarbete inom markanvändning, boende och trafik (MBT)

I Helsingforsregionen görs ett omfattande samarbete när det gäller utveckling och samordning av planeringen av markanvändning, boende och trafik (MBT-planering). Nylands förbund deltar aktivt i detta arbete.

Det behövs planering och samarbete på regional nivå så att man kan säkerställa ett tillräckligt antal mångsidiga bostäder för nuvarande och nya invånare och så att trafiken kan ordnas på ett så hållbart sätt som möjligt. Målet är samtidigt att främja en koldioxidsnål och hållbar bebyggelsestruktur och möjliggöra en smidig vardag, fungerande arbetsmarknader och förutsättningar för näringslivet.

Enligt utredningen Alternativ för tillväxten i Nyland växer Nyland till sig med t.o.m. 580 000 invånare och 230 000 arbetsplatser fram till år 2060. Majoriteten av tillväxten torde rikta sig till Helsingforsregionen, och största delen av inflyttningsöverskottet beror enligt prognoserna på invånare med invandrarbakgrund.

Bekanta dig med utredningen (på finska):

För nuvarande och nya invånare behövs det bostäder som lämpar sig för olika livssituationer, och det ska vara smidigt att röra sig också när befolkningsmängden ökar. Samtidigt ska man svara på de utmaningar som förändringarna i klimatet och miljöns tillstånd medfört.

I MBT-planeringen granskas placeringen av kommande bostäder och arbetsplatser, mängden bostadsbyggande och dess kvalitet samt åtgärder för att utveckla trafiksystemet.

Helsingforsregionens 14 kommuner samarbetar i fråga om MBT-planeringen. För trafiksystemet svarar Helsingforsregionens trafik (HRT). Nylands förbund deltar i arbetet som expert på planering av regional markanvändning.

För närvarande pågår arbetet med MBT 2023-planen som granskar placering av ny markanvändning, mål för bostadsproduktion och åtgärder för utveckling av trafiksystemet. Arbetet görs under åren 2020–2023, men de åtgärder som ingår i planen och avtalet vidtas på längre sikt, under åren 2040 och 2060.

Planen blir klar år 2023. För tillfället gäller MBT-avtalet 2020–2031, vars konkreta åtgärder gäller avtalsperiodens första fyraårsperiod 2020–2023.

Vem planeras framtiden för?

Genast i början av MBT-arbetet har det varit viktigt att bilda sig en uppfattning om vem som är objekt för framtidsplanering. Vilka är de som bor i Helsingforsregionen under de kommande åren och årtiondena, hur lever de och vilka behov har de?

Många av dem har ännu inte fötts, och många av dem bor ännu i något annat land än i Finland. Det hinner hända mycket även i de nuvarande invånarnas liv innan de framtidsbilder som skisseras i dag börjar realiseras till en verklig livsmiljö.

När det händer stora förändringar ska man se till att regionen utvecklas till en livskraftig region med dragningskraft, placerar sig på toppen i den internationella konkurrensen och att regionen också i fortsättningen kan erbjuda befolkningen, som blir allt mer mångfaldig, möjligheter till ett bra liv.

Man har tillsammans sökt svar på dessa frågor genom att samla en regionbarometer och material som beskriver regionens nuläge och utvecklingsriktningar samt genom att jämföra regionens internationella konkurrenskraft med andra motsvarande regioner.

Hållbar tillväxt inåt

Den gällande landskapsplanen styr utvecklingen av Helsingforsregionen till ett starkt metropolområde. Målet är en enhetlig bebyggelsestruktur som består av mångsidiga centrum, trafiknät som förenar dem samt av täta bostads- och arbetsplatsområden.

Utnyttjandet av den nuvarande bebyggelsestrukturen utgör grunden för hållbarhet. I och med att strukturen förtätas kan Helsingforsregionen växa utan att den behöver utvidga sig till nya områden. I stället för något nytt är det förnuftigare att pimpa, reparera och återvinna också när det gäller stadsregionplanering. En region som växer inåt sparar också naturområden som behövs för en starkare mångfald, rekreation och kolbindning.

Också i MBT-arbetet stöder man sig på dessa hållbara principer. Kärnan för denna planeringsomgång utgörs av en hållbar urbanisering som stöds genom lösningar för markanvändning, boende och trafik.

Förbundet har blicken riktad på hela Nyland

Som planerare av Nylands landskap är vår uppgift att se till att ett perspektiv som är bredare än själva MBT-området beaktas i planeringen. Förbundet hjälper också Helsingforsregionen och speciellt KUUMA-kommunerna, som omger regionen, inom ramen för samarbetsavtalet.

Nylands förbund och regionens övriga samkommuner har en aktiv roll i att koordinera och stödja arbetet speciellt i frågor som gäller markanvändning.

I praktiken deltar vi i MBT-planeringen till exempel genom att delta i sakkunniggrupper och genom att samla in och producera data.

Landskapsplanerna och MBT-planerna kompletterar och stöder varandra när det gäller både deras mål och lösningar. Landskapsplanen omfattar hela Nyland, är strategisk till sin karaktär och tar sikte långt in i framtiden. Tyngdpunkten för MBT-planen ligger för sin del i samordningen av trafiken och markanvändningen i Helsingforsregionen och är mer kortsiktig; det nuvarande MBT-avtalet tar sikte på år 2031 och det avtal som utarbetas som bäst på år 2040.

I och med MBT-samarbetet börjar den framtid som skisseras i förbundets landskapsplaner och kommunernas egna planer få en konkret form – en hållbar livsmiljö med dragningskraft och mångsidiga möjligheter för både nuvarande och kommande invånare i Helsingforsregionen.

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022