Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vi planerar ett ännu mer hållbart trafiksystem

Med tanke på hela landets näringsliv är det avgörande viktigt att trafiksystemet i Nyland fungerar. I Nyland ligger viktiga hamnar, Helsingfors-Vanda internationella flygplats och en tredjedel av hela landets arbetsplatser. Pendlingsområdet sträcker sig på över hundra kilometers avstånd från Helsingfors.

Utvecklingsbehoven hos trafiksystemet i Nyland gäller å ena sidan ordnande av en tillräcklig trafikledskapacitet och kollektivtrafiktjänster, å andra sidan behovet att märkbart minska miljöolägenheterna från trafiken. I persontrafiken prioriteras främjande av kollektivtrafik, gång och cykling.

Trafiksystemet utvecklas tillsammans och med beaktande av markanvändningens behov

Nylands förbund fastställer utvecklingsbehoven hos trafiksystemet på landskapsnivå i samarbete med kommuner, trafikmyndigheter och andra intressenter som har en betydande påverkan på trafiken.

Målet är att trygga en välfungerande trafik även i framtiden. Planeringshelheten består av omgivningen att röra sig i och olika trafikformer:

I stället för att betrakta de enskilda projekten ser man till helheten och till hur de olika åtgärdskombinationerna påverkar färdsätten och trafikutvecklingen. Landskapsplanerna styr sammanfogandet av trafik och övrig markanvändning.

Avsikten är att minska på trafikens olägenheter och upprätthålla den regionala konkurrenskraften. I persontrafiken vill man ha mindre trafik och påverka valet av färdsätt så att resorna till fots, med cykel och med kollektivtrafik förespråkas.

Från regionalt till riksomfattande

Vi svarar för utarbetandet av trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland. Västra och östra Nyland fick nya trafiksystemplaner våren 2021.

Trafiksystemplanen för Helsingforsregionen utarbetas av Helsingforsregionens trafik (HRT) som ett led i kommunernas gemensamma planering av markanvändning, boende och trafik i regionen (MBT).

Nylands logistikutredning ger en inblick i logistikens nuläge, framtidsutsikter och behov av att utveckla trafikledsnätverket i Nyland. Den nyaste utredningen är från 2023.

Södra Finlands trafikstrategi innehåller de mål som landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Egentliga Finland har för den riksomfattande trafiksystemplanen. Strategin uppdaterades bland annat i fråga om försörjningsberedskap, totalsäkerhet och grön omställning år 2024.

Den första riksomfattande trafiksystemplanen blev klar år 2021.

Målen uppnås genom projekt och samarbete

Vi deltar i flera internationella projekt där trafiken planeras och utvecklas. Vi finansierar och startar också själv utvecklingsprojekt som är nödvändiga med tanke på landskapet och dess kommuner.

Förbundets viktiga uppgift är att representera Nylands kommuner i projekt som leds av staten och delta i den trafikpolitiska diskussionen om Nyland.

I Nylands förbunds trafikgrupp utbyter kommunerna och myndigheterna inom trafikområdet information om aktuella trafikfrågor. Kommunerna har mycket lokal information och miljömyndighetens roll i många miljöfrågor.

Utöver kommunerna är NTM-centralen i Nyland(Du går över till annan tjänst), Trafikledsverket(Du går över till annan tjänst), HRT(Du går över till annan tjänst) och ministerierna våra viktiga samarbetspartner.

Sidan uppdaterad senast: 12.6.2024