Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

AKKE-finansiering beviljas till 13 projekt

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja fem projekt medel ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Landskapsdirektören har genom sitt beslut beviljat stöd till åtta mindre projekt. Vi fick totalt 43 ansökningar under denna ansökningsomgång som var öppen i januari–mars.

Vi sökte projekt som stärker innovationssamarbete mellan regionala aktörer samt projekt som utvecklar nya tjänster som gagnar nylänningar eller stärker delaktighet och samhörighet.

Projekt som beviljats finansiering

Förstärkt innovationssamarbete mellan regionala aktörer:

Nya tjänster som stöder nyländska aktörer samt stärkande av delaktighet och samhörighet:

Stora projekthelheter och förhandsutredningsprojekt

Sammanlagt 2,2 miljoner euro har beviljats i finansiering. Under ansökningsomgången betonades stora projekt som omfattar hela Nyland och gagnar hela landskapet. Stöd beviljades också till sex förhandsutredningsprojekt som skapar färdigheter för en permanent verksamhet eller en grund för större projekthelheter.

– Vi önskade att det kommer in ansökningar om innovationsprojekt som stärker samarbetet mellan regionens forskningsinstitut, högskolor och näringsliv och stärker ännu mer kompetensklustren. Jag kan konstatera att vi fick väldigt lämpliga projekt, gläder sig utvecklingschef Outi Ervasti vid Nylands förbund. När det gäller förhandsutredningsprojekt finns det väldigt goda nya uppslag, säger Ervasti.

Stödbeloppet per projekt uppgår till 100 000–500 000 euro. Stödbeloppet till förhandsutredningsprojekt uppgår till 50 000–100 000 euro. Stödbeloppet får utgöra högst 80 procent av de totala kostnaderna, det vill säga den sökande ska också själv delta i finansieringen.

– Den här gången har vi en beslutsprocess i två steg så att finansieringsbesluten är preliminära tills vi har fört förhandlingar om finansiering med projekten i augusti. Vi var tvungna att skära ner budgeten för flera projekt, vilket innebär att vi noggrant måste gå igenom den totala finansieringen med dessa sökande, berättar Ervasti.

Fortsättning önskas på AKKE-finansiering under den nya regeringsperioden

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna är ett anslag som ingår i statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om hur anslaget fördelas mellan landskapen.

Det är ännu osäkert om anslaget ingår i statsbudgeten också i fortsättningen. Finlands landskapsdirektörer tog tillsammans ställning till att finansieringen ska fortsätta. Landskapsdirektörerna betonade att regionala åtgärder är av avgörande betydelse för ett livskraftigt Finland.

– AKKE-anslaget har varit ett effektivt och flexibelt utvecklingsverktyg som främjar landskapsprogrammets mål. Jämfört med andra finansieringsinstrument är dess agilitet, lätta administration och lämplighet med tanke på lokala behov unika. Ett sådant anslag borde absolut vara möjligt också i fortsättningen, och anslaget borde snarare höjas, betonar Ervasti.

Landskapsstyrelsens beslut om AKKE-ansökningar skickas till sökandena när protokollet för det sammanträde som hölls 12.6 har justerats och undertecknats. Alla beslut fattades i enlighet med förslagen på föredragningslistan.

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

Finansiering