Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Aktuellt med ansökning i Interreg-program – Dra nytta av möjligheterna till EU-projektfinansiering 

Finns det i er kommun eller organisation ett utvecklingsbehov, som de lokala eller regionala resurserna inte räcker till för? Finns idén för ett projekt, som det kunde löna sig att genomföra i ett vidsträckt samarbete? I Interreg-programmen för interterritoriellt samarbete i EU pågår som bäst ett flertal ansökningsomgångar för finansiering, som det lönar sig att utnyttja. Programmen möjliggör exempelvis innovativa pilotprojekt och försök med nya tillvägagångssätt 

Tanken bakom Interreg-programmen är att partner i flera EU-länder utvecklar lösningar för gemensamma utmaningar. Projektet erbjuder möjligheten att ingå i ett mera omfattande nätverk av kommuner, regioner och övriga aktörer. Utöver de egentliga projektresultaten drar kompanjoner nytta av att dela med sig av erfarenheter och sakkunskap. 

– Jag uppmanar varmt att man bekantar sig med Interreg-programmens möjligheter, också för att finansieringen är exceptionellt frikostig. Andelen av EU-finansiering kan uppgå till hela 80 procent av projektbudgeten. I en del av programmen är det dessutom möjligt att ansöka om nationell medfinansiering, säger projektchef Miranda Sundholm vid Nylands förbund. 

Aktuella och lämpliga Interreg-ansökningsomgångar för nyländska aktörer 

Som bäst pågår ansökningsomgångarna i Central Baltic-programmet och Baltic Sea Region-programmet. Under vårens lopp kommer ansökningsomgången för Interreg Europe-programmet. 

Central Baltic-programmet 

Ssamarbetsprogrammet för länderna runt mellersta Östersjön, Central Baltic Interreg, har nu två öppna ansökningsprocesser som genomförs i två faser. De är för så kallade stora projekt. 

Sådana projekt eftersöks för finansiering som strävar efter att innovativt utveckla företag, att förbättra miljöstatus och att effektivare utnyttja resurser. Även sådana projekt söks som ämnar att ge bättre förutsättningar för specialgrupper att sysselsätta sig, genom att utveckla de sociala strukturerna på arbetsmarknaden och för entreprenörskap eller genom att förbättra offentliga tjänster. 

Den första delen av finansieringsansökan inlämnas 9–30 april. Ifall ansökan går vidare från fas 1, ska dess andra del lämnas in 10–31 oktober. I programområdet ingår hela Estland jämte områden från Finland, Sverige och Lettland. Även Nyland tillhör det här området. 

Ansökningsomgången för små projekt kommer i höst. Den omfattar en fas och pågår 10–31 oktober. 


Baltic Sea Region-programmet

Interreg Baltic Sea Region, samarbetsprogrammet mellan staterna i Östersjöregionen, inledde sin ansökningsomgång i januari. Det finns dock ännu gott om tid för behandlingen av ansökningarna, eftersom tidsfristen för att lämna in den första fasens fritt formulerade idéplan går ut den 17 april. Den utsatta tiden för inlämnandet av den egentliga projektansökningen går ut 21 juni.

Programmet finansierar projekt som omfattar ett pilot- eller försöksprojekt kring innovation eller klimat. I projektet ingår i sin helhet Finland, Sverige, Danmark, Polen, Litauen. Lettland, Estland samt områden  i Tyskland och Norge.


Interreg Europe-programmet

Interreg Europe-programmets ansökningsomgång startar årligen efter evenemnaget “Europe let’s cooperate” den 20 mars, och den pågår till den 2 juni.  Programmet främjar ett utbyte av goda tillvägagångssätt och erfarenheter mellan europeiska områden.

Nylands förbund informerar om programmen och sporrar till att ansöka

Arbets- och näringsministeriet är den ansvariga myndigheten för Interreg-programmen I Finland. Ministeriet har gett Nylands förbund informationsansvaret för programmen, jämte uppgifter i anslutning till medfinansiering. Vi ansvarar nationellt för Baltic Sea Region-programmets information, och dessutom finns Finlands kontaktperson för programmet vid Nylands förbund.

– Om du önskar hjälp för Central Baltic-programmets del, bland annat för att finna lämpliga projektpartner eller för att komma med goda projektidéer, är det bara att ta kontakt med låg tröskel, uppmuntrar programmets informationsansvariga Viola Mickos vid Nylands förbund.

Nylands förbund beviljar nationell medfinansiering till finska partner i programmen Central Baltic, Baltic Sea Region och Urbact samt sköter om tillsynen för medfinansieringen.

Ytterligare upplysningar:

Miranda Sundholm

Projektchef

+358 40 658 3384

Projektet We Make Transition, Baltic Sea Region-programmets nationella kommunikation

Betjänar också på svenska

Viola Mickos

Information Officer

+358 45 133 5854

Central Baltic Contact Point, Central Baltic-programmets kommunikation

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Finansiering