Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Entusiastiskt mottagande för MBL-klinikerna

Bild: Milka Mansikka

Nylands förbund ordnar i höst regelbundet tillställningar där kommunerna får input till revideringen av markanvändnings- och bygglagen, med andra ord till att yttra sig om MBL-reformen som är ute på remiss. Tillställningarna har fått arbetsnamnet MBL-klinik. Förslaget till ny lag, vars namn ändras till plan- och bygglag, har nu skickats ut på remiss, och tid att yttra sig har man till 7.12.2021.

Med ett enhetligt budskap och intressebevakning i sikte

Mötena sker på distans och hålls en gång i veckan. Klinikerna var ett önskemål från kommunerna. Mycket riktigt har deltagandet på klinikerna varit flitigt, i medeltal över 30 deltagare. Bland deltagarna finns förutom kommunala planläggare också företrädare för till exempel andra samkommuner i regionen samt Kommunförbundet.

– Målet är att lära tillsammans och finna svar på frågor som sysselsätter oss. Dessutom utbyter vi åsikter och formulerar utlåtanden och meddelanden i anslutning till lagöversynen så att de ska vara så enhetliga som möjligt, omtalar Nylands förbunds planläggningschef Ilona Mansikka, som fungerar som ordförande för MBL-klinikerna.

– Det är viktigt att möjliggöra ett obehindrat utbyte av information och åsikter, se till att vi alla har tillgång till samma information när det gäller kunskap och uppfattningar om lagreformen samt formulera gemensamma uppfattningar om reformen med tanke på utlåtanden och intressebevakning.

Också miljöministeriet deltar

Vid distansmötena går man tillsammans igenom aktuella teman och frågor kring lagöversynen. Varje klinik har sitt tema som någon utomstående expert eller klinikdeltagare håller ett anförande om.

Även miljöministeriet, som bereder lagen, har deltagit i mötena. I september introducerade regionplaneringsrådet Ulla Koski innehållet i lagutkastet vid två tillfällen, och i oktober kom programchef Juhana Rautiainen och berättade om hur digitaliseringen inverkar på översynen av lagen.

På basis av inledningsanförandena har det förts aktiva diskussioner vid mötena, och varje klinik har kastat nytt ljus över öppna frågor och bidragit med argument till utlåtanden. Deltagarna har ansett att klinikerna har varit nyttiga och aktuella.

– Det har varit en trevlig och diskuterande atmosfär på klinikerna, inledningsanförandena har varit intressanta, och det har kommenterats livligt särskilt i chatten, berättar Mansikka.

– Vi har fått ihop verkligt mycket goda synpunkter och argument för remissyttranden och för intressebevakning.

Långsiktigt påverkansarbete

Nylands förbund och de kommunala planläggarna har tillsammans berett ställningstaganden och ända sedan 2019 gjort annat påverkansarbete i anslutning till lagöversynen. Nylands förbund samordnar för egen del utlåtandena och intressebevakningen i anknytning till lagreformen.

– Utlåtanden i ämnet som är i linje med varandra och annan enhetlig intressebevakning stärker vårt budskap och är därför viktigt. Nylands förbund upplever det följaktligen som betydelsefullt att kunna erbjuda kommunerna ett gemensamt forum för utbyte av tankar och material samt för kamratstöd i denna viktiga fråga, förklarar Mansikka.

Upplysningar:

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186