Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Förbundets områdesansvariga har central roll i genomförandet av landskapsplanens mål

Landskapsplanens mål genomförs och konkretiseras genom en mer detaljerad planering av områdesanvändning, till exempel kommunal planläggning. När kommunerna utarbetar general- och detaljplaner samt andra planer och program för markanvändning inom sitt område tjänar landskaplanen till ledning för noggrannare planering.

Ett av förbundets viktigaste verktyg för att främja uppnåendet av landskapsplanernas mål är det utlåtandearbete och annat myndighetsarbete som görs vid förbundets regionplanering. Ett tätt samarbete med regionens kommuner är Nylands förbunds viktiga sätt att kommunicera om landskapsplanens mål och främja genomförandet av dem. Officiella ståndpunkter förmedlas via utlåtanden och myndighetssamråd, men dessutom görs ett kontinuerligt samarbete på många olika forum.

32 § i markanvändnings- och bygglagen

Landskapsplanen tjänar till ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen.

Myndigheterna ska när de planerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och beslutar om att vidta dessa åtgärder beakta landskapsplanen, försöka främja genomförandet av planen och se till att åtgärderna inte försvårar genomförandet av planen.

Utlåtandena har viktig roll

Förbundets utlåtanden har en viktig roll då de styr den nyländska planläggningen och annan planering så att landskapsplanernas mål uppfylls. Nylands kommuner samt många andra myndigheter begär förbundets utlåtanden i olika faser när kommunala planer utarbetas. Förbundet överväger i samband med varje begäran om utlåtande om förbundet ger ett utlåtande i respektive fråga. Det finns många faktorer som påverkar beslutet att ge utlåtande, här finns några exempel:

Ett utlåtande berättar huruvida planen är förenlig med de gällande landskapsplanerna och förbundets övriga målsättningar och vilka ändringar man eventuellt bör göra i planen ur landskapsplanens synvinkel. De viktigaste utlåtandena ges av landskapsstyrelsen och de övriga utlåtandena ges som utlåtanden av byrån och undertecknas av direktören för ansvarsområdet regionplanering. Utlåtanden ges i huvudsak om kommunala planer men också om planer, strategier, program och utredningar som utarbetats av andra myndigheter.

Nylands förbunds områdesansvariga har en central roll i utlåtandearbetet. De ansvarar för sina kontaktkommuners del för förbundets planutlåtanden och för annat myndighetsarbete i anslutning till planeringen av markanvändningen.

Nylands kommuner har fördelats mellan tre team

De områdesansvariga är kontaktpersoner för sina egna kommuner när det gäller regionplanering. De ansvarar för att skriva utlåtanden som har begärts i fråga om kommunala planer och andra planer samt representerar förbundet vid myndighetssamråd och arbetsmöten.

Förbundets områdesansvariga:

Innehållet i bilden beskrivs i texten.
Hur det regionala ansvaret fördelas i fråga om olika kommuner. Klicka bilden för att öppna den i större format!

De områdesansvariga för kommunerna i huvudstadsregionen är planläggningschef Ilona Mansikka och planerare Jouni Suominen.

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Jouni Suominen

Sakkunnig

+358 40 543 5951

Uppföljning av landskapsplanen, MBT-uppföljning (Kuuma-kommunerna). Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

För kommunerna i östra Nyland och östra Kuuma-regionen, som omger huvudstadsregionen, ansvarar ett team med tre personer: landskapsplanearkitekterna Mariikka Manninen och Inka Kytö samt miljösakkunnig Tanja Lamminmäki.

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Inka Kytö

Landskapsplanearkitekt

+358 40 715 3782

Konsekvensbedömning. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Tanja Lamminmäki

Miljösakkunnig

+358 41 536 2763

Konsekvensbedömning, naturtillgångar, marksubstanser och vattenärenden. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

För kommunerna i västra Nyland och västra Kuuma-regionen ansvarar landskapsplanearkitekt Eija Hasu och sakkunnig Suvi Silvennoinen.

Eija Hasu

Landskapsplanearkitekt

+358 40 556 0238

Kulturmiljöer och boende. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Betjänar också på svenska

Suvi Silvennoinen

Sakkunnig

+358 40 195 5420

Nylandsplanen 2050, delaktighet, växelverkan och kommunikation i anslutning till landskapsplanerna, havsplanering. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

För trafikfrågorna ansvarar sakkunnig Heini Peltonen i Helsingforsregionen och trafikplanerare Pasi Kouhia i västra och östra Nyland.

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor