Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Fräscht och modigt ledarskapsförsök inom regionplaneringen

Regionplaneringen vid Nylands förbund har sedan januari lotsats av ett team bestående av fyra proffs. I och med det nya ledarskapsförsöket har man stärkt chefernas roll och anammat en ny ledarskapssyn med ursprung i husets egna led.

Planläggningschef Ilona Mansikka, trafikplaneringschef Petri Suominen, planeringschef Kaarina Rautio och regionplaneringsdirektör Paula Autioniemi berättar om sina intryck av hur försöksåret har kommit igång.

Ilona: Intressanta nya roller

Enligt Ilonas uppfattning har ledarskapsexperimentet hittills varit intressant och ytterst lärorikt. Hon har i sin nya roll som regionplaneringens markanvändningsansvariga till exempel kommunicerat mera om planläggningslösningar och om andra regionplaneringsprojekt.

– Med massmedierna gäller det att vara snabb och noggrann så att budskapet går fram på rätt sätt. Att motivera planläggningslösningarna och att göra dem begripliga är viktigt. Intressentgrupperna gynnas också av att man kommunicerar om annat som är aktuellt inom regionplaneringen, såsom revideringen av markanvändnings- och bygglagen, Nylands framtidsutsikter och projektionsstudier. 

Som fyrklöver är vi ett bra team, liksom allihop inom regionplaneringen och i förbundet. Allas röst ska höras.

Ilona svarar i egenskap av planläggningschef för utvecklingen av landskapsplanläggningen och har helhetsansvaret för den landskapsplan som vid en given tidpunkt är under beredning samt för tolkningen av densamma. Till uppgifterna hör också att samordna markanvändningsplaneringen och trafiksystemarbetet samt samarbetet med kommuner och intressentgrupper.

Det som för tillfället ger sysselsättning är bland annat att ge stöd åt kommunerna i deras MBT-arbete, markanvändningssynpunkter på genomförandeprogrammet för klimatfärdplanen och landskapsplanläggningens lägesöversikt i form av en virtuell kommunrunda.

 Följ på Twitter @MansikkaIlona(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Petri: Mera ansvar och kommunikation

Petri jobbar som trafikplaneringschef, det vill säga sörjer för att nylänningarnas mobilitets- och transportbehov beaktas i Nylands förbunds alla planer och program.

På sistone har han varit sysselsatt med den riksomfattande trafiksystemplanen Liikenne 12 och med trafiksamarbetet i södra Finlands landskap.

Envar har sin kompetens, men vi har också gemensamt kunnande. Vi kompletterar och sparrar varandra i lämpliga doser.

Petri tycker att det är viktigt att man i ledarskapsförsöket har gett cheferna helhetsansvar för sina respektive teman. Också kopplingen till ledningsgruppen och styrelsen fungerar nu smidigare.

– Samtidigt har det getts tillfälle att överskrida organisationsgränserna. Exempelvis kan och ska man behandla trafikfrågor ur väldigt många synvinklar. Att överskrida gränser kräver ändå bättre intern kommunikation, vilket man får lära sig under Paulas varsamma handledning.

Följ på Twitter @UMLliikenne(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Kaarina: Något nytt, något gammalt och något lånat

Kaarina har länge jobbat på förbundet som planeringschef. En förnyelse av geodatatjänsterna som en del av förbundets arbete med att utveckla informationstjänsterna är något som hon har på sitt arbetsbord. Där befinner sig också det fortsatta arbetet med att främja genomförandet av havsplanen för Finska viken som antogs i december.

Man har klart lyssnat på våra tankar och idéer. Det är viktigt då man bygger en gemensam framtid.

– Genast då jag hörde om ledarskapsförsöket lät det som en fräsch och modig idé. Samtidigt har man också tryggat kontinuiteten. Med andra ord har man inte ändrat om allting.

Kaarina säger att det nya representeras av ett nytt slags teamarbete och ett nytt sätt att dela på ansvarat, det gamla bland annat av Paulas starka administrativa kunnande, det lånade till exempel av god mötespraxis som man tagit över från andra delar av byrån. Något blått har man ännu inte upptäckt.

Följ på Twitter @kaarinarautio1(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Paula: Man har klart funnit en gemensam riktning

Det var inte över en natt som Paula hoppade in i rollen som regionplaneringsdirektör, utan hon fick en god introduktion i arbetet av sin företrädare Merja Vikman-Kanerva.

– Jag är så klart inte färdig ännu, och substanskunskaperna är inte ens tillnärmelsevis fullständiga. Jag är emellertid själv av den uppfattningen att jag har lett mitt team och mitt ansvarsområde framåt på ett målmedvetet sätt, med betoning på agerandets totaleffekt och med utgångspunkt i strategin.

Experimentet ger oss insikter för utformningen av mera permanenta lösningar.

Paula har som passion att lyfta fram expertis och kompetens och därigenom aha-upplevelser. Vardagliga upplevelser av att ha lyckats skänker glädje och genererar ett positivt grepp. Det finns ännu en stor potential då det gäller att tillvarata befintlig kunskap och arbetsredskap som stöd för kärnfunktionerna.

Villkoret för att ledskapsförsöket var att Paula skulle få chefernas stöd. Man måste sedan göra sig förtjänt av förtroendet genom sitt eget agerande allt eftersom försöket går vidare. Redan nu kan man konstatera att teamets samarbete har varit smidigt och entusiasmerande samt att det nya man har lärt sig har varit värdefullt.

Följ på Twitter @PaulaAut(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)