Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 22.2: Utlåtanden med anledning av trafiksystemplanen och Färdplan för fossilfria transporter

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 22 februari med fjärranslutning. Styrelsen beslutade att avge utlåtanden med anledning av utkastet till riksomfattande trafiksystemplan (Liikenne 12) och Färdplan för fossilfria transporter.

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja tre projekt UKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft. Styrelsen lät bli att behandla en ansökan på grund av behovet av tilläggsutredningar.

Mötesärenden: 

Utlåtande med anledning av den riksomfattande trafiksystemplanen för åren 2021–2032 – planutkast och konsekvensbedömning

Finlands första trafiksystemplan har en vision som är god och ambitiös. Även målsättningarna är goda, men i fråga om verkningsfullhet, finansiering och samarbete finns det ännu en del att förbättra. Exempelvis borde man kunna leverera ett effektivare svar på strävan att dämpa klimatförändringen än vad som läggs fram i planen.

Primärt bör man upprätthålla och utveckla det befintliga bannätet, sägs det i utlåtandet. Det är från nyländsk synpunkt också viktigt att med större kraft betona internationell tillgänglighet då trafiksystemet utvecklas.

Med riksomfattande trafiksystemplanering eftersträvas långsiktig och förutsägbar verksamhet som syftar till kontinuerlig utveckling av trafiksystem och som sträcker sig över regeringsperioderna. Planen ska gälla i tolv år.


Föredraganden Ossi Savolainen lade under sammanträdet fram följande tillägg till och ändringar i utlåtandet:

1. Tillägg till punkten Påskynda och ta i bruk smarta lösningar:

”Nylands förbund har i sitt utlåtande med anledning av Färdplan för fossilfria transporter lagt fram betydelsefulla synpunkter på åtgärder som borde innefattas också i den riksomfattande trafiksystemplanen. Exempel på detta är åtgärder för att utveckla flera smarta transportlösningar samt att påskynda ibruktagandet av ERTMS-systemet inom tågtrafiken.”

2. Ändring i punkten Inriktning av åtgärdsfinansieringen:

Sista meningen i sjunde stycket stryks: ”Utnyttjande av projektbolag får inte leda till privatisering av banor, utan transportlederna bör fortsätta att vara i offentlig ägo, och projektbolagens verksamhet ska vara lika transparent som den offentliga sektorn.” Föregående mening skrivs om så: ”I anslutning till att gemensam finansiering ökar ska också de betalningsvilligas finansiering och den som de med betalningsförmåga står för genomföras så att transportsystemet hålls enhetligt på nationell nivå.”

3. Ändring i punkten Vision och åtgärdsprogram:

Den sista meningen i det tredje stycket skrivs om så: Man bör främja utnyttjandet av kollektivtrafikens stomförbindelser för åtminstone en del av resan genom att utveckla framför allt anslutningsparkeringen.”

4. Tillägg till Processen för trafiksystemplaneringen:

Sista meningen i det tredje stycket kompletteras med väderstrecket söder i fråga om internationella transporter.

5. Tillägg till punkten Inriktning av åtgärdsfinansieringen:

”Primärt bör man upprätthålla och utveckla det befintliga bannätet.”

”Man utreder vad det finns för potentiell nytta också för annat än godstrafik då det gäller elektrifieringen Hangö–Hyvinge-banan.”


Omröstningar som ledde till ändringar i utlåtandet:

1. Markku Markkula (Saml, Esbo) föreslog till punkten Banprojekt följande tillägg som godkändes med rösterna 6–9:

”På grund av de mycket stora kostnader som Centrumslingan medför bör planen utökas med behovet att utarbeta också alternativa planer som ur ekonomisk synvinkel har större förutsättningar att bli genomförda.”

2. Markku Markkula (Saml, Esbo) föreslog till punkten Inriktning av åtgärdsfinansieringen i utlåtandet ett tillägg till slutet av det åttonde stycket som godkändes med rösterna 7–-8:

”Nylands förbund ställer sig i princip negativt till ibruktagande av vägtrafikavgifter.”

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (på finska) 

Utlåtande med anledning av Färdplan för fossilfria transporter

Färdplan för fossilfria transporter och dess konsekvensanalyser tillhandahåller en ny faktabas om utsläppseffekterna och de ekonomiska konsekvenserna av medlen för utsläppsbegränsning inom trafiken, vilket är en god utgångspunkt för beslutsfattandet.  Färdplanen innefattar ett stort antal åtgärder som inte ingår i trafiksystemplanerna. Dessa åtgärder underlättar strävandena att få till stånd utsläppsminskningar och utgör också ett stöd för landskapens klimatarbete, konstateras det i utlåtandet.

Att förnya bilparken förutsätter starkare stödåtgärder och att övergå till annan drivkraft förutsätter en avsevärt större mängd grön energi med beaktande av försörjningstryggheten. Förutom stöd bör man också ta i bruk mera styrande metoder, så att det utmanande utsläppsmålet ska kunna nås, fastslås det i utlåtandet. I det fortsatta arbete bör man ha en starkare betoning på den roll som spelas av digitalisering, utvecklad automation i trafiken och FUI-sektorn.

Färdplan för fossilfria transporter är ett principbeslut om att i hemlandet halvera trafikens växthusgasutsläpp fram till år 2030. Färdplanen innehåller tre etapper, och dess åtgärder har fokus på vägtrafiken.


Föredraganden Ossi Savolainen lade under sammanträdet fram följande ändringar till utlåtandet:

1. Ändring angående punkten Förhållande till Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035:

Sista meningen i det första styckets skrivs om så: ”Det förutsätter att man i transportsektorns dämpningsarbete upprätthåller ett starkt samarbete mellan kommunikationsministeriet, Nylands förbund och kommunerna samt mellan den offentliga sektorn och företagen.”

2. Tillägg till punkten Inriktning av åtgärdsfinansieringen:

”Primärt bör man upprätthålla och utveckla det befintliga bannätet.”

”Man utreder vad det finns för potentiell nytta också för annat än godstrafik då det gäller elektrifieringen Hangö–Hyvinge-banan.”

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Starta upp ett projekt för stödjande av projektutveckling med UKKE-finansiering och för administration av finansieringen

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; stödjande av projektutveckling med UKKE-finansiering och administration av finansieringen; Nylands förbund

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; utveckling och förstärkning av europeiskt FUI-samarbete i Nyland; yrkeshögskolan Laurea (Laurea-ammattikorkeakoulu Oy)

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Touchless Travel Helsinki-Vantaa – Världens mest hälsosäkra flygplats; yrkeshögskolan Haaga-Helia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy)

Ärendet ströks från föredragningslistan. 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; lösningsspår mot ekosystem för hållbar tillväxt (RAKKE); Esbo stad

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Valberedningskommittén: byte av ersättare

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Anskaffning av laptoppar och tillhörande dockningsstationer: Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter till landskapsdirektören i enlighet med förvaltningsstadgan

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Mötesdatum för kännedom

Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska