Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 8.11: Vägledande diskussion angående utlåtande om plan- och bygglagen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 8 november. Landskapsstyrelsen förde en vägledande diskussion om och antecknades för kännedom läget i beredningen av förbundets utlåtande om plan- och bygglagen. Beslut om utlåtandet fattas vid nästa sammanträde.

Enligt Nylands förbunds uppfattning borde beredningen av omarbetningen av plan- och bygglagen avbrytas dels på grund av innehållsmässiga problem, dels på grund av politiska motsättningar kring beredningen. Ifall beredningen av lagen ändå fortsätter borde lagutkastet emellertid ändras på flera väsentliga punkter.

Landskapsstyrelsen meddelades också för kännedom förbundets tolkning av Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande gällande Nylandsplanen 2050.

Enlig Nylands förbunds uppfattning är förvaltningsdomstols avgöranden gällande Nylandsplanen inte entydiga och därför har förbundet för att underlätta den kommunala planläggningen tolkat vad som utgör den normerande, gällande planhelheten. Förbundets tolkning betjänar också dem som är parter samt övriga myndighetsinstanser. Frågan om planhelheten ligger hos högsta förvaltningsdomstolen i väntan på dess avgörande.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska)

Alla andra beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan förutom i de ärenden som gäller interna tjänstearrangemang, vilka bordlades. 

Utlåtande med anledning av miljöministeriets utkast till ny plan- och bygglag, beredningsläget för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Konsekvenser av Helsingfors förvaltningsdomstols avgöranden gällande helheten Nylandsplanen

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Grundande av projektet Artificial Intelligence and Big Data in the Digital Transformation of Public Administrations in Europe: The EU Platform for Regions, DT4Regions

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Grundande av projektet Landskapsförbunden: lära och utvecklas tillsammans

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utgångspunkter för upprättandet av 2022 års budget

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Landskapsstyrelsens sammanträdesförfaranden under fullmäktigeperioden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Tillsättande av kommittéer som sorterar under landskapsstyrelsen

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Delegering av landskapsstyrelsens behörighet i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställande av maximivolymer knutna till vissa befogenheter

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Valberedningskommittén: byte av ersättare

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Interna tjänstearrangemang fr.o.m. 1.1.2022: ordnande av de uppgifter som hör till tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionplanering

Landskapsstyrelsen bordlade ärendet.

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Interna tjänstearrangemang fr.o.m. 1.1.2022: ordnande av de uppgifter som hör till tjänsten som förvaltningsdirektör

Landskapsstyrelsen bordlade ärendet.

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455
Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538
Planläggningsfrågor: Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186