Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 25.10: Nylands förbund ansöker om besvärstillstånd för Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande om Nylandsplanen

Nylands landskapsstyrelse, vald för kommunalvalsperioden 2021–2025, höll måndagen den 25 oktober sitt första sammanträde. Styrelsen beslutade att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen och överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols avgöranden om upphävning av delar av helheten Nylandsplanen.

Förvaltningsrätten upphävde Nylandsplanens planlösningar gällande skyddsområden och Naturaområden till den del som man med dessa lösningar hade för avsikt att upphäva skydds- och Natura 2000-områden i tidigare landskapsplaner.

Därutöver upphävde förvaltningsdomstolen den nedre storleksgränsen för butiker inom detaljhandeln i utvecklingszoner för tätortsfunktioner utanför huvudstadsregionen från föreslagna 10 000 m2 våningsyta och återställde den lägre gränsen på 4 000 m2 våningsyta.

Nylands förbund anser att högsta förvaltningsdomstolen borde återställa besluten om godkännande av helheten Nylandsplanen i den form som de hade då landskapsfullmäktige antog dem. Vidare önskar Nylands förbund få utrett huruvida Helsingfors förvaltningsdomstol har utövat den planläggningsbefogenhet som tillkommer förbundet och som ger detsamma rätt att bestämma landskapsplanens innehåll.

Landskapsstyrelsen beslutade också att be de instanser som ingår i landskapets samarbetsgrupp lägga fram förslag på representanter i gruppen senast 15.11. Landskapets samarbetsgrupp är ett lagstadgat samarbetsnätverk för utvecklande av Nyland. Samarbetsgruppen, som består av finansiärer och experter, säkerställer att landskapets utvecklingsåtgärder samordnas.

Landskapsstyrelsen förde också en vägledande diskussion om att förnya sammanträdesförfarandena under perioden samt om de kommittéer som ska tillsättas och som sorterar under styrelsen. Beslut om reformerna fattas vid nästa sammanträde. 

Beslut vid sammanträdet:

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan (på finska). 

Överklagande till högsta förvaltningsdomstolen av Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande gällande etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Överklagande till högsta förvaltningsdomstolen av Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande gällande etapplandskapsplanen för västra Nyland

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Överklagande till högsta förvaltningsdomstolen av Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande gällande etapplandskapsplanen för östra Nyland

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Tillsättande av landskapets samarbetsgrupp för åren 2021–2025

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Valberedningskommittén: byte av vice ordförande

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Landskapsstyrelsens sammanträdesförfaranden under fullmäktigeperioden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Tillsättande av kommittéer som sorterar under landskapsstyrelsen

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 5.10.2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Delårsrapport 3/2021

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455
Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538
Nylandsplanen: planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186