Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 27.9: Nylandsprogrammet framläggs offentligt

Nylands landskapsstyrelse höll distanssammanträde måndagen 27 september. Styrelsen beslutade att utkastet till Nylandsprogrammet 2022–2025 med tillhörande miljörapport ska hållas offentligt framlagt i 30 dagars tid. Tiden för inlämnande av utlåtanden börjar den 4 oktober.

Nylandsprogrammet innehåller prioriteringar och mål för utvecklingen av Nyland samt redskap för genomförandet. I miljörapporten bedöms programmets konsekvenser.

Därutöver fattade landskapsstyrelsen beslut om utlåtanden med anledning av kommunala planer.

Föredraganden ändrade sitt förslag gällande en justering av de förtroendevaldas stadga om sammanträdesarvode, och det ändrade grundförslaget godkändes enhälligt. Därutöver förrättades en omröstning vid sammanträdet. Omröstningen gällde utlåtandet till Esbo stad om NMT-centralens uppmaning att ändra Esbo stadsfullmäktiges generalplanebeslut för norra och mellersta Esbo. I övrigt fattades besluten i enlighet med föredragningslistan.  

Den nuvarande landskapsstyrelsen sammanträdde för sista gången. Den 5 oktober sammanträder landskapsfullmäktige för att välja landskapsstyrelse för pågående kommunalvalsperiod. 

Ärenden vid sammanträdet, behandlingen av ändringar vid sammanträdet och länk till förslagen (på finska): 

Beredningen av Nylandsprogrammet 2022–2025 och miljörapporten (till landskapsfullmäktige)

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Offentligt framläggande av utkasten till Nylandsprogrammet 2022–2025 och miljörapporten

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande riktat till Esbo stad med anledning av en rättelseuppmaning som utfärdats av NTM-centralen i Nyland gällande Esbo stadsfullmäktiges beslut om generalplan för norra och mellersta Esbo

Landskapsstyrelseledamoten Inka Hopsu (Gröna, Esbo) föreslog att utlåtandets centrala innehåll omformas enligt följande: ”Landskapsstyrelsen anser att NMT-centralens rättelseuppmaning är motiverad och anser det vara nödvändigt att foga de obebyggda A3- och A2-områdena i Histas omgivning till bestämmelsen om stationstraktens tidsläggning. Landskapsstyrelsen betonar behovet av att bekämpa klimatförändringen i planläggning och dämpa splittringen av stadsstrukturen. En förstärkning av grönförbindelserna genom att ändra A3-områden till V-områden borde också beaktas.”  

I omröstningen bibehölls utlåtandet i den form föredraganden hade föreslagit med rösterna 7–6 (2 frånvarande).

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande med anledning av förslaget till delgeneralplan för Nurmijärvi kyrkoby

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande med anledning av utkastet till generalplan 2050 för hela Mäntsälä kommun

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Grundande av det fortsatta projektet Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs (iEER)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Grundande av det fortsatta projektet Bridging Competence Infrastructure Gaps and Speeding up Growth and Jobs Delivery in Regions (BRIDGES)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Grundande av projektet Teknisk support för AKKE-temanätverket

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)-finansieringsbeslut; Temanätverket strategisk ledning av SDG-målen i städerna; Kommunförbundet

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Teknisk support för AKKE-temanätverket; Nylands förbund

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Koordineringsavtal mellan landskapsförbunden i södra Finland gällande skötseln av uppgiften som förmedlande organ och en del andra uppgifter under programperioden 2021–2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

De Obundna i Nyland rf:s rättelseyrkande gällande behandlingen av de röstetal som sammanställningarna av föreningens kandidatlistor erhållit då val av tvärkommunala förtroendeorgan bereds

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Granskning av arvodesstadgan för Nylands förbunds förtroendevalda (till landskapsfullmäktige)

Föredraganden ändrade sitt förslag vid sammanträdet och det ändrade förslaget godkändes enhälligt:  

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Valberedningskommittén: byte av ersättare

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538