Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbunds tolkning av förvaltningsdomstolens beslut om Nylandsplanen 2050 som stöd för kommunala planläggare och myndigheter

Enligt Nylands förbund möjliggör inte Helsingfors förvaltningsdomstols beslut en entydig tolkning av planerna. Därför har förbundet gjort en tolkning som stöder kommunala planläggare och myndigheter innan Högsta förvaltningsdomstolen fattar slutligt beslut i saken. 

Helheten Nylandsplanen 2050 trädde i huvudsak i kraft 24.9 2021 efter att Helsingfors förvaltningsdomstol hade behandlat de besvär som hade anförts över planhelheten. Enligt beslutet avslogs merparten av besvären.  

De förkastade besvären gällde bland annat beteckningen för en depå för tung spårtrafik i området Bobäck-Mankby, möjliggörandet av tätare byggande på Vårdö och Brändö, Tallinntunneln, nybyggnation i områdena Hista, Myntbacken och Lempola samt principerna för anvisningarna av skyddsområden.  

De av förvaltningsdomstolen godkända besvären gällde upphävande av naturskyddsområden och Natura 2000-beteckningar samt lösningen för handelns del gällande utvecklingszoner för tätortsfunktioner utanför huvudstadsregionen. 

Enligt Nylands förbunds syn möjliggör dock inte Helsingfors förvaltningsdomstols beslut en entydig tolkning av planerna. Eftersom förvaltningsdomstolens beslut inte är entydiga, har Nylands förbund bildat sig en egen uppfattning av den gällande planhelheten med styrande verkan. Tolkningen behövs innan planerna har fått lagenliga lösningar i Högsta förvaltningsdomstolen. Förbundets tolkning betjänar förutom den kommunala planläggningen också dem som är parter samt övriga myndighetsinstanser.  

Nylands förbunds tolkning av förvaltningsdomstolens beslut 

Skyddsområden och Natura 2000-områden: Beteckningarna i tidigare landskapsplaner förblir i kraft 

Förvaltningsdomstolen upphävde på basis av besvär beslut om landskapsplanerna fattade av landskapsfullmäktige till den del som man genom dessa beslut hade upphävt beteckningar för naturskyddsområden och Natura 2000-områden i tidigare landskapsplaner. 

Det fanns flera motiveringar till att förslag gavs om att i planhelheten upphäva beteckningar för naturskyddsområden och Natura 2000-områden i tidigare landskapsplaner. Aktuell information hade exempelvis erhållits om naturskyddsområden, och önskemål hade framhållits om att småskaliga områden för klarhetens skull lämnas utanför karthelheten. Man ville också i karthelheten få med en i sin helhet uppdaterad lösning för skyddsområdena. 

Nylands förbunds tolkning av förvaltningsdomstolens beslut är att i tidigare landskapsplaner gällande beteckningar för naturskyddsområden och Natura 2000-områden förblir i kraft. Dessutom träder de nya beteckningar för skyddsområden och Natura 2000-områden i kraft, som inte ingår i lösningar för tidigare landskapsplaner. 

En del av de beteckningar för naturskyddsområden som förblir i kraft gäller områden som anvisats andra planbeteckningar i Nylandsplanen. Områdesreserveringsbeteckningarna i Nylandsplanen som anvisats för dessa områden upphävs i och med förvaltningsdomstolens beslut, eftersom två olika beteckningar av detta slag inte kan gälla för samma område, även om de finns i olika planer.  

Enligt vår aktuella tolkning förblir övriga beteckningar i Nylandsplanen i kraft, såsom egenskapsbeteckningar och utvecklingsprincipbeteckningar. 

Lösningen för handeln: På utvecklingszonerna för tätortsfunktioner som finns utanför huvudstadsregionen gäller enbart Nylandsplanens allmänna planeringsbestämmelser 

På grundval av besvär förkastade förvaltningsdomstolen i Nylandsplanen den del av planbestämmelsen för utvecklingszon för tätortsfunktioner som gällde minimigränsen på 10 000 m2 våningsyta för stora regionala detaljhandelsenheter utanför huvudstadsregionen. 

Nylands förbunds tolkning av förvaltningsdomstolens beslut är att Nylandsplanens allmänna planeringsbestämmelser gäller för de utvecklingszoner för tätortsfunktioner som ligger utanför huvudstadsregionen. Enligt dem är minimigränsen för till sin betydelse regionalt stora detaljhandelsenheter 4 000 m2 våningsyta, ifall inget annat anvisas i utredningar som kommunen låtit göra. 

Förvaltningsdomstolens beslut gällde beteckningen för utvecklingszon för tätortsfunktioner och dess bestämmelser enbart för handelns dimensionering utanför huvudstadsregionen. Av lösningen för handelns del i Nylandsplanen trädde dessutom i kraft bestämmelserna för tätortsfunktioner i huvudstadsregionen, centrumbeteckningarna och bestämmelserna för dem, områdena för handel med sina bestämmelser och maximidimensioneringar, beteckningarna och bestämmelserna för nya utvecklingszoner för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik, bestämmelserna för handeln som gäller Helsingfors-Vanda flygplats samt de allmänna planeringsbestämmelserna. 

Rättegångsförhandlingarna fortsätter i Högsta förvaltningsdomstolen 

Besvärsprocessen gällande Nylandsplanen är ännu inte avslutad. Sammanlagt 24 har anhållit om att få anföra fortsatta besvär om förvaltningsdomstolens beslut. 

Även Nylands förbund har ansökt om rätten att anföra fortsatta besvär. Enligt förbundet är det nödvändigt att söka om ändring, eftersom förvaltningsdomstolens beslut inte möjliggör en entydig tolkning av planen, och de har även gällt sådant som i besvären inte ingått som yrkan på ändringar.  

Enligt förbundets tolkning leder förvaltningsdomstolens beslut till att den gällande landskapsplanens beteckningar för skyddsområden, Natura 2000-områden och för handelns lösningar inte baserar sig på de nyaste utredningarna. Besluten ändrar även väsentligt på planeringslösningen för handelns del.  

Förbundet anser att fallet täcker kriterierna för ett prejudikatfall, och dess lösning kunde senare utnyttjas för liknande rättsfall. 

När det gäller de godkända besvären är lösningarna i Nylandsplanen fortsättningsvis belagda med verkställighetsförbud och kan inte träda i kraft, ifall inte Högsta förvaltningsdomstolen ändrar på eller upphäver förvaltningsdomstolens beslut. Planen vinner laga kraft först när fortsatta besvär har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.  

Upplysningar: 

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186