Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands kommundirektörer: Utkastet till plan- och bygglagen är uselt, beredningen måste avbrytas

Nylands kommundirektörer anser att utkastet till plan- och bygglagen som nyligen var på remiss är uselt. De föreslår att beredningen av lagen ska avbrytas. Kommundirektörerna anser att de positiva målen för lagreformen som ställts upp i regeringsprogrammet uppnås bättre genom att uppdatera den nuvarande markanvändnings- och bygglagen.

Totalreformen av lagen hotar leda till att kommunernas arbetsmängd och kostnader ökar, planläggningen och byggprojekten genomförs långsammare samt att planläggningssituationen kommer vara oklar under flera år. Syftet med reformen var däremot att förenkla planeringssystemet, göra planprocesserna smidigare och minska byråkrati. 

– De goda målen vänds på huvudet om en sådan här lagreform genomförs. Lagen i den föreslagna formen skulle göra planläggningen styvare, mer kaotisk och långsammare och skulle kräva mycket mera resurser från kommunernas planläggning, säger Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä

Konsekvenserna för den kommunala ekonomin har blivit bortglömda 

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen oroar sig över att reformens konsekvenser för kommunerna och den kommunala ekonomin inte tillräckligt har identifierats. 

– Lagreformen skulle medföra ännu tyngre förfaranden för städer och kommuner och oskäligt omfattande utredningsskyldigheter, vilket skulle öka rekryteringsbehovet inom planläggningen omöjligt mycket.  Redan i nuläget är det utmanande att rekrytera, säger Vartiainen. 

I lagutkastet har landskapsplanens innehåll med rättsverkningar minskats. Tanken är att uppgifter inom regional planering överförs från landskapsförbunden till kommunerna. I de största stadsregionerna skulle kommunerna ha i uppdrag att skapa en helt ny, obligatorisk plannivå som kräver mycket arbete, stadsregionplan. I och med reformen kan det också uppstå tryck på att ändra de nuvarande, färska planerna som vunnit laga kraft. 

Enligt lagreformen skulle tyngdpunkten för planeringssystemet mer flyttas från en proaktiv planering och prövning till tillsyn som sker i efterhand och ändringssökande. Arbetsmängden och kostnaderna skulle öka också till exempel på grund av ändringarna i information, markpolitik och systemet för bygglov. 

Kommer klimatmålen att misslyckas? 

Uppnåendet av de innehållsliga målen enligt reformen hotar att misslyckas. Ett av de ställda målen var bland annat stävjande av klimatförändringen och främjande av landets konkurrenskraft. Nu försämras dock förutsättningarna för att planera bebyggelse, arbetsplatser, grönstruktur, service och trafik som en regional, hållbar helhet, då ansvaren splittras. 

I stället för en regional övergripande översyn sker till exempel planeringen av nätverk av kommersiell service eller områden för industriell produktion som medför omfattande konsekvenser genom enskilda kommunala planer. Detta ökar riskerna för konflikter, utredningar av ojämn kvalitet och överlappande arbete och är i strid med målen om att göra processen smidigare, påminner kommundirektörerna. 

Svaga förutsättningar för fortsatt lagberedning 

Nylands kommundirektörer motsätter sig enhälligt lagreformen som beretts av Miljöministeriet. De representerar tjugosex mycket olika kommuner av olika storlekar där det bor en tredjedel av Finlands befolkning. 

– Vi anser att förutsättningarna för den fortsatta lagberedningen är mycket svaga. Det berättar någonting om reformen att alla centrala myndigheter som tillämpar lagen starkt har kritiserat reformen, säger Lovisa stadsdirektör Jan Oker-Blom

Under beredningen har denna reform, som har en stor inverkan på kommunernas uppgifter och regionernas utvecklingsförutsättningar, inte heller fått någon politisk acceptans. Lagutkastet är Miljöministeriets förslag, inte ett resultat av en parlamentarisk beredning som regeringsprogrammet förutsätter. 

Kommundirektörerna påminner också att tidtabellen för beredningen av lagen är ytterst stram. Enligt de uppgifter som kommundirektörerna fått tänker man lämna regeringens proposition med förslag till ny plan- och bygglag till riksdagen för behandling sommaren 2022. Lagutkastet till ny lag har varit på remiss ända till den 7 december. 

– Kommunerna förutsätter i sina utlåtanden så betydande ändringar i utkastet, att vi tvivlar på om det är möjligt att göra dessa ändringar inom den planerade tidtabellen. Vi som tillämpar lagen har blivit ombedda att ge respons, men frågan är om man verkligen hinner att undersöka de föreslagna lösningarna. I denna situation är den enda förnuftiga lösningen att avbryta lagberedningen, sammanfattar Oker-Blom. 

> Kommundirektörernas ställningstagande (på finska)

Upplysningar:

Lovisa stadsdirektör, ledare för kommundirektörsmötets grupp med fokus på lagberedningen Jan Oker-Blom, tfn 040 551 7551