Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 29.8: Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd

Nylands förbund beställde en utredning om resursströmmar mellan regioner ”Alueiden väliset resurssivirrat” från konsultbyrån för regionutveckling MDI som granskar fördelningen av statliga understödshelheter mellan landskap under åren 2014–2021. Som slutsats från utredningen kan man konstatera att statens finansieringssystem inte identifierar utmaningar och möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade fördelningskriterier.

Till exempel endast åtta procent av EU:s strukturfondsmedel riktas genom nationella beslut till Nyland, vilket är en mycket liten andel per invånare i detta folkrika område. Stadsregionernas utmaningar, såsom hot om utslagning, syns inte tillräckligt i stödsystemen. Å andra sidan identifierar kriterierna inte heller att finansieringen skulle ge verkliga resultat och verkningar i växande stadsregioner, vilket skulle gagna hela Finlands nationalekonomi.

I dag vid sitt sammanträde höll Nylands landskapsstyrelse en diskussion om utredningens resultat och beslutade inrätta en arbetsgrupp som består av landskapsstyrelsens medlemmar och tjänstemän vid Nylands förbund för att utarbeta ett förslag till att förnya understödskriterierna och att inkludera stadsbetonade kriterier. Arbetsgruppen sammanträder för första gången redan på torsdag denna vecka.

Landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula, som är en mycket aktiv påverkare på olika forum inom EU, konstaterade att i flera europeiska metropolområden vet man redan i dag hur man kan beakta tillväxtspecifika kriterier.

– Till exempel Hamburgregionen strävar efter hållbar tillväxt och betonar i sina finansieringskriterier forsknings- och utvecklingsverksamhet som ger innovationer, utveckling av smidiga temaspecifika kluster, styrning av medel till företagens produktivitet och nya produkter samt förstärkning av startupföretag – alla dessa är en del av att skapa en ny innovativ framtid, konstaterar Markkula.

Markkula eftersträvar en tydligare helhet: man ska investera i det som mest effektivt ökar arbetsplatserna i hela Finland och som ger betydligt ökade exportinkomster samt skapar hållbar tillväxt. Finland har alla förutsättningar för att vara en globalt betydande aktör när det gäller att effektivt främja kompetensbaserad hållbar tillväxt och klimatneutralitet.

Markkula önskar också att det kommer ytterligare fakta, dvs. kompletterande utredningar, om de kommuner och regioner som producerar de inkomster som utgör grunden för statsandelarna och de regionalpolitiska medlen.

Blicken ska riktas på växande regioner

I Finland verkar det vara överlägset svårt att ändra understödskriterierna. Nylands landskapsstyrelse vill nu lyfta fram till diskussion framtiden för hela Finlands nationalekonomi samt möjligheterna hos växande regioner, vilket gagnar hela landet.

– Vi är positivt inställda och vill ändra tankesättet där regionutveckling sker endast ur perspektivet för de regioner som förlorar befolkning. I fortsättningen ska man också rikta blicken på växande regioner så att Finland kan nå den önskvärda framtiden, konstaterade Ulla Kaukola från Vanda, som representerar socialdemokraterna i landskapsstyrelsen.

Till exempel uppnåendet av Finlands klimatmål avgörs i de folkrikaste regionerna.

– Kollektivtrafik ska stödjas i regioner där de största trafikströmmarna finns – ifall man vill minska på koldioxidutsläppen, påminde Helsingforsbon Leo Stranius från landskapsstyrelsens gröna grupp.

Nylands landskapsstyrelse återkommer till ärendet vid sitt följande sammanträde i slutet av september. Resultaten av utredningen Alueiden väliset resurssivirrat presenterades för landskapsstyrelsen av ledande sakkunnig Timo Aro vid MDI.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Samtliga beslut vid höstens första sammanträde fattades i enlighet med föredragningslistan.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 14.6.2022(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)

Utvärderingsberättelse för år 2021 för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Delårsrapport 2/2022 för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska