Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Nytt från Canemure: Konkretisering av goda dämpande åtgärder i sikte

Den första treårsperioden av Canemure-projektet, som stöder landskapets klimatarbete, löper ut i slutet av oktober. Samtidigt flyttas projektarbetets tonvikt från färdplaner till främjande av konkreta klimatåtgärder.

Målet med projektet är att på respektive projektområde starta upp 15 dämpande åtgärder och fem forsknings- och innovationsprojekt som stöder dessa. Vi går under hösten vidare med kartläggningen av kommunernas goda tillvägagångssätt i fråga om dämpande åtgärder och vi ska identifiera åtgärder som bäst stöder klimatarbetet i andra nyländska kommuner. År 2023 börjar vi tillsammans driva dessa åtgärder framåt.

Då man letar fram goda tillvägagångssätt utnyttjar man också erfarenheter från andra regioner och delprojekt inom Canemure. De nyländska delprojekten har framskridit väl, även om coronaläget har medfört utmaningar.

Canemure-delprojekt i Borgå främjar byggnaders livscykeleffektivitet

I Borgå har man i flera offentliga byggnader tagit i bruk en värmestyrning som är baserad på artificiell intelligens. Tack vare den har man fått till stånd lovande energibesparingar, men den verkliga effekten ser man först efter nästa uppvärmningsperiod.

I Keskuskoulu skolhus har man för sin del installerat ett energiekosystem där uppvärmningen i huvudsak utnyttjar den energi som finns i fjärrvärmens svala returvatten. Dessutom optimerar systemet el- och värmeförbrukningen i byggnaden. Detta projekt fortsätter med optimering av systemen och med tolkning av de resultat som man får efter vintersäsongen 2021–2022.

Det pågår också ett delprojekt där kommuninvånarna sporras till energibesparing genom att man synliggör energiförbrukningen på en informationsskärm i anslutning till objekt där pilotprojektet försiggår. Framdeles är det tänkt att försöket utvidgas också till andra offentliga byggnader och att energiförbrukningen visas också på stadens webbplats.

Lyckat genomförande av bostadsmässan i Lojo sommaren 2021

Klimatfrågorna lyftes tydligt fram på bostadsmässan. Av mässans olika teman fick klimataspekten mest uppmärksamhet i massmedierna. Mässpriset Grön gärning gick till TA-Asumisoikeus Oy.

Det pågick under projektets gång en omfattande diskussion om hur klimatfrågorna borde beaktas i byggandet till exempel då det gäller energieffektivitet. Lönar det sig att bygga energieffektivt, minska förbrukningen då huset är i användning eller att fokusera på material?

Frågan är mångfasetterad, men i planeringen av olika typers mässhus lade man märke till att det viktigaste är att beakta den inre variationen inom materialklasserna då det gäller utsläppseffekter. Det är vidare ändamålsenligt att utnyttja produkter som är fritt tillgängliga på marknaden. Du kan studera mässhusens klimatavtryck på Lojo virtualmässa.

Byggnadssättsinstruktionerna för området utgör en god grund för främjandet av hållbara lösningar i Lojos planläggning även generellt sett, och de klimatrelaterade skrivningarna har redan tillämpats på två andra områden som planeras. Vad mässan anbelangar avrundas Canemure-projektet härmed, men arbetet med hållbara lösningar fortgår.

> Läs här om byggnadssättsinstruktionerna och mässområdet (på finska)(Du går över till annan tjänst)

> Läs här om det flervåningshus med bostadsrättsbostäder som tilldelades priset Grön gärning på bostadsmässan (på finska)(Du går över till annan tjänst)

> Läs här om Lojoprojektet(Du går över till annan tjänst)

Helsingfors stad studerar användningen av kriterier för klimatavtryck i främjandet av hållbara upphandlingar

Helsingfors stads Canemure-projekt har gett goda resultat bland annat då det gäller planeringen av ombyggnaden av det avsnitt av Tavastvägen som ligger i Arabia, planeringen av ombyggnaden av flervåningshus i Gårdsbacka samt utvecklandet av stadens upphandling av arbetskläder i samarbete med Servicecentralen Helsingfors.

Man kan genom att utnyttja rekommendationerna för klimatsmart planering i den egentliga entreprenaden för Tavastvägens Arabiaavsnitt spara en tredjedel både av kostnaderna och för utsläppens vidkommande. Utöver byggnadsfrågor och upphandling av arbetskläder har man i Helsingfors också fördjupat sig i utvecklandet av klimatkriterier och kriterier för ansvarsmedvetenhet i fråga om livsmedel samt kosthålls- och restaurangtjänster. Matproduktionens och -konsumtionens klimatkonsekvenser har beaktats också i det nya Nylandsprogrammet.

Mot slutet av året övergår Helsingfors Canemure-projekt från fasen med pilotprojekt till den andra fasen, som syftar till kompetensutveckling, skalbarhet av goda tillvägagångssätt och främjande av evalueringen av upphandlingars effekter. Det sker också förändringar i projektgruppen i och med att projektkoordinatorn Reetta Huomo och projektsakkunniga Hanna-Mari Juvonen blir föräldralediga. Ansvaret för samordningen av projektet övertas 15.10 av projektkoordinatorn Miia Herzon.

Helsingfors arbete med att utveckla sina koldioxidsnåla upphandlingar har också rönt internationell uppmärksamhet, och detta Canemure-delprojekt utsågs till finalist i kategorin Procurement Initiative of the Year 2021 i en tävling som ordnas av nätverket Procura+. Vem som vunnit i de olika kategorierna klarnar mot årets slut.

> Läs här om tävlingen (på engelska)(Du går över till annan tjänst)

Upplysningar på Helsingfors stads webbplats:

> Servicecentralen Helsingfors prutade inte på ansvarsmedvetenheten i sin nya upphandling av arbetskläder (på finska)(Du går över till annan tjänst)

> Klimatmål och mål gällande cirkulär ekonomi ska ingå i ombyggnadsprojekt (på finska)(Du går över till annan tjänst)

> Klimatsmart planering kan minska entreprenaders utsläpp med nästan en tredjedel (på finska)(Du går över till annan tjänst)

Hyvinge främjar koldioxidsnåla transportlösningar och -tjänster

I Hyvinge har coronapandemin medfört att det har blivit svårare att utveckla kollektivtrafiken i och med att passagerarvolymerna klart har minskat. Däremot har man positiva erfarenheter av användningen av stadscyklar. Man har för avsikt att även de kommande åren fortsätta med det tvååriga försök som åren 2020–2021 pågått tillsammans med Riihimäki stad.

> Läs här om Hyvinge stads pilotprojekt med stadscyklar (på finska)(Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Sakkunnige i klimatfrågor Simo Haanpää, Nylands förbund, tfn 050 525 5706

Nyckelord:

KlimatProjekt