Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Regionutvecklingsbeslutet saknar mål för hållbar livskraft och de tätast bebyggda områdena 

Nylands förbund har lämnat sin kommentar till Arbets- och näringsministeriet om utkastet till regionutvecklingsbeslut. I sina kommentarer lyfter förbundet fram behovet av att i större utsträckning fokusera på de mål som skapar en hållbar livskraft. Dessutom påpekas det att beslutsutkastet inte tillräckligt har identifierat möjligheterna hos de tätast bebyggda stadsregionerna och områdena eller deras särskilda behov. 

De tre prioriteringarna i beslutsutkastet – en högklassig livsmiljö och mångsidig natur, en hållbar livskraft och investeringar samt välmående invånare och samfund – är bra teman för utveckling av landskap. I utkastet bildar dessa prioriteringar dock tyvärr separata helheter och kräver fokusering. Dessutom ska beslutets målinriktning stärkas. 

Under varje regeringsperiod bereder statsrådet ett regionutvecklingsbeslut med fokus på nationella och regionala utvecklingsprioriteringar och utvecklingsriktningar. Beslutet färdigställs under ledning av Arbets- och näringsministeriet, och regeringen beslutar om prioriteringarna i januari 2024.  Nylands förbund har deltagit i beredningen i delegationen för regionutveckling och dess beredningssekretariat. 

Mer stöd till hållbar livskraft 

Nylands förbund föreslår att aspekten om en hållbar livskraft i större utsträckning ska inkluderas i regionutvecklingsbeslutet. Finland har förbundit sig till den gröna omställningen, och med tanke på framtiden är det avgörande viktigt att ta steg i riktning mot klimatneutralitetsmålet. Dessutom är en hållbar resursanvändning och främjande av en cirkulär ekonomi viktiga med tanke på både konkurrenskraft och beredskap.  

De knappa regionalpolitiska åtgärderna ska riktas där påverkan är störst och mest bestående.  Det behövs en omvärdering av regionalpolitik, och således föreslår Nylands förbund att regeringen ska utarbeta en oberoende utredning där resultaten av Finlands satsningar på regionutveckling jämförs med åtgärderna i de nordiska jämförelseländerna. 

När det gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet ger konkurrensutsatt finansiering klart bättre resultat än sådan finansiering som fördelats på regionalpolitiska grunder. Det är ingen lösning att bara öka mängden forsknings- och utvecklingsfinansiering i landets alla regioner. Förbundet påminner att forsknings- och utvecklingsorganisationer i de stora stadsregionerna har potential för att utveckla innovationslösningar i världsklass samt verkningsfullhet till förmån för den finska samhällsekonomin.  

Beslut som fattas under denna regeringsperiod om EU:s kommande kohesionspolitik och finansieringsram är av betydelse. Ur det stödpolitiska perspektivet lönar det sig att Finland ser ut som ett enhetligt område och att man inte framhäver den funktionella indelningen i geografiska områden. I europeisk skala bör Finland i sin helhet få särskild uppmärksamhet som ett svårtillgängligt land vid EU:s yttre gränser, påpekar Nylands förbund.  

De tätast bebyggda områdena har möjligheter men också särskilda behov  

I landets tätast bebyggda områden är det viktigt att säkerställa resurser för den ekonomiska tillväxten och välfärden, för resultaten återspeglas i hela Finland. I utkastet till regionutvecklingsbeslutet framhäver man i för stor utsträckning aspekten om att anpassa sig till avfolkningen och bevara den nuvarande servicestrukturen.  

I tätbebyggda områden produceras största delen av landets bruttonationalprodukt och de är i en nyckelposition när det gäller att lösa utmaningarna med klimatförändringen. Nyland har också en viktig roll som ett kluster för förvaltning, näringsliv och internationell logistik, vilket är kritiskt med tanke på hela Finlands säkerhet och försörjningsberedskap. 

I regionutvecklingsbeslutet ska man beakta invandringsfrågor, och särskilt att invandringen koncentreras till huvudstadsregionen. Det är viktigt att säkerställa integration av invandrare och deras framgångsrika integration i arbetslivet. Kostnaderna för detta ska riktas mot de områden som tar emot migrationsströmmar i form av satsningar på regionutveckling, påpekar förbundet. 

Vid främjande av sysselsättning och förebyggande av utslagning ska man betona invandrare och unga långtidsarbetslösa som målgrupper. Dessutom är det viktigt med att förebygga regional segregation i stora städer samt att förbättra tillgängligheten genom digitala lösningar. 

Till följd av multilokalitet och allt större pendlingsområden är det också livsviktigt med en fungerande kollektivtrafik. En fungerande kollektivtrafik i Nylands pendlingsområde med nästan en miljon arbetstagare, särskilt när det gäller spårtrafik, är en avgörande faktor med tanke på hela landet. 

Att bevara den biologiska mångfalden och att stödja den gröna omställningen är också viktiga mål. Att finansiera projektverksamhet på landskapsnivå är en effektiv åtgärd för att främja dessa teman. 

Bättre samarbete mellan landskap och ministerier 

Landskapsförbundens roll som representanter för regioner och samordnare av intressegruppsarbetet är viktig, och därför anser Nylands förbund att det finns behov att ytterligare fördjupa växelverkan mellan ministerierna och landskapen. De årliga regionutvecklingsdiskussionerna mellan landskapen och staten ska också i fortsättningen hållas enskilt med varje landskap, och de ska inte utvidgas så att de gäller flera landskap åt gången. 

I statens budget ska man dessutom trygga kontinuiteten för den nationella regionutvecklingsfinansieringen, för projektfinansieringen har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd vid genomförandet av landskapsprogram, påminner Nylands förbund. 

Ytterligare upplysningar: 

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

Intressebevakning