Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Uppdrag: Klargöra nyländsk identitet. Profileringen av små centrum klar 

Eija Hasu
Lähikuva sohvalla istuvasta Eija Hasusta.

Profilerna för små centrum i Nyland-publikationen (på finska) klargör och anger särdrag hos små centrum i Nyland; den för även fram ömsesidiga förhållanden. I sitt blogginlägg hoppas Eija Hasu att arbetet leder till öppningar och idéer för en hållbar utveckling av små centrum, och för en bättre drag- och hållkraft hos dem. Detta gäller såväl kommuner som andra aktörer.

Väldigt ofta granskas kommunernas utveckling och identitet genom större centrum. Då förblir små servicekoncentrationer lätt i skuggan – på samma sätt som centrum i mindre kommuner om man jämför dem med centrum i större kommuner.

Profileringen är nu klar – men det egentliga arbetet har just påbörjats!

Olikhet är rikedom i områdesanvändningen och planeringen av den, vilket också har identifierats i arbetet med landskapsplanen. I samband med arbetet med Nylandsplanen 2050 utarbetade man en analys baserad på geografisk information om nyländska centrum. Utifrån detta material utarbetade man år 2018 publikationen Uudenmaan keskusprofiilit (Nylands centralortsprofiler)(Öppnas i nytt fönster). Under arbetet profilerade man 18 centrum i huvudstadsregionen, 10 centrum i de inre kranskommunerna och nio centrum i övriga regioner.

Under den avslutande workshoppen för de politiska styrgrupperna för arbetet med landskapsplanen framställde man ett önskemål om att arbetet med profileringen av centrum utvidgas så att det omfattar också små centrum i Nyland. Nu har detta arbete utförts – men det egentliga arbetet har just påbörjats!

Lokala frågor som utgångspunkt

I profileringen lyfts fram att varenda av de små centrumen i Nyland är unikt på sitt eget sätt som boende- och livsmiljö. Små centrum ger alternativ och utvecklingsmöjligheter, men samtidigt utmanar de till en lokal definition av hållbar utveckling.

Vichtis kyrkoby. Bild: Vichtis kommun, fotograf Joenrinne Films

I många objekt har det ökade distansarbetet ökat centrumens livskraft: användningen av lokala tjänster har ökat när permanenta och deltidsboende invånare vistas längre tider i dessa regioner. Olika evenemang och rekreationsmöjligheter har också lockat besökare, av vilka en del kanske permanent flyttar till regionen.

Urbaniseringen fortsätter, men detta fenomen får olika former i olika regioner. Profileringen identifierar de olika preferenserna i fråga om boende: även bland de yngre åldersgrupperna har man önskemål om ett grönt, lugnt och även  småhusdominerat boende. Naturens hälsoeffekter samt de attraktiva kulturmiljöerna sammanflätas med möjligheterna för både boende och turism.

Kontinuerligt samarbete

Profileringen omfattar objektskort, det vill säga objektspecifika skriftliga beskrivningar samt diagram som beskriver objekt med hjälp av vissa parametrar. Dessa diagram baserar sig på profileringen från år 2018, men nu har betraktelsesättet av de kvalitativa parametrarna ytterligare utvecklats. Samtidigt konstaterar vi i rapporten att de kvalitativa faktorerna också i fortsättningen kräver uppmärksamhet och utvecklingsarbete.

Genom att stödja det lokala, turism- och serviceutbudet samt olika former av den sociala gemenskapen kan kommunerna stärka hur de små centrumen kan skilja sig från andra och öka drag- och hållkraften hos dem.

De små centrumen och koncentrationerna i Nyland ger ett viktigt mervärde för det nyländska utbudet. Genom att stödja det lokala, turism- och serviceutbudet samt olika former av den sociala gemenskapen kan kommunerna stärka hur de små centrumen kan skilja sig från andra och öka drag- och hållkraften hos dem. Arbetet kräver dock visioner, samarbete och kunskapsunderlag.

Nylands förbund fortsätter med detta samarbete för att utveckla centrum tillsammans med kommunerna, och målet är att trygga de olika centrumens livskraft, erbjuda mångsidiga boendelösningar och möjliggöra hållbara val. Arbetet stöder för sin del genomförandet av landskapsplanens mål och ger ett värdefullt underlag också för uppföljningen av landskapsplanen och bedömningen av dess aktualitet.

Eija Hasu

Skribenten är landskapsplanearkitekt vid Nylands förbund som tycker att lokal identitet, livskvalitet och naturens hälsoeffekter är ord som bör höra till allas vokabulär.

Kontaktuppgifter:

+358 40 556 0238,