Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Utredning om närtågstrafiken i riktning mot Borgå: Från Borgå till Helsingfors på en halvtimme

En ny spårförbindelse skulle avsevärt förbättra Borgåbornas kollektivtrafikförbindelser. Man skulle nå flygplatsen inom en dryg kvart från Borgå, Böle inom en knapp halvtimme och Helsingfors centrum inom en dryg halvtimme, det vill säga cirka 20 minuter snabbare än med den nuvarande bussförbindelsen.

Detta framgår ur en utredning som Borgå stad och Nylands förbund lät utföra. I utredningen bedömdes utvecklingsalternativen för närtågstrafiken i riktning mot Borgå, passagerarantal, kostnader och biljettintäkter samt kopplingarna till samhällsstrukturen och trafiksystemen i Borgå- och Helsingforsregionen.

Livlig trafik från Borgå till huvudstadsregionen

Innan coronan gjordes det cirka 19 000 enkelresor varje vardagsdygn mellan Borgå och huvudstadsregionen, oftast med personbil. Arbetsplatsen för var fjärde Borgåbo ligger i huvudstadsregionen.

– Banan skulle bättre binda Borgå och huvudstadsregionen samman. Detta ökar antalet användare av kollektivtrafiken och minskar biltrafiken. Potentialen är hög, berättar Dan Mollgren, stadsutvecklingsdirektör i Borgå.    

Utredningen visar att det finns ekonomiska förutsättningar att realisera närtågstrafik till Borgå, om spårförbindelsen i riktning mot öst byggs. Merparten av kostnaderna för närtågstrafiken kunde troligen täckas med biljettintäkter, men byggandet av en ny bana kan inte motiveras enbart med närtågstrafiken.

– Om en ny spårförbindelse byggs via Borgå, lönar det sig att denna spårförbindelse används också för närtågstrafiken, sammanfattar landskapsdirektör Ossi Savolainen vid Nylands förbund.

Flera olika alternativ för närtåg

Utredningen undersökte flera olika alternativ för närtåg, men det har inte gjorts en heltäckande teknisk planering av bansträckningar eller några kostnadskalkyler.

För Borgå undersökte man en modell där tågen trafikerar till Kungsportens station, samt modeller där närtågen i Borgå även fortsätter längs ett stickspår till västra centrum, eller där man i stället för Kungsportens station har en underjordisk station antingen i Hornhattula nära Borgå parkgata eller i centrum under Borgå å. 

För riktningen mot Helsingfors utredde man alternativ där närtågen i Borgå kör från Borgå utan att stanna ända till flygplatsen, stannar i Kervo vid den nya banans underjordiska station eller kör från den nya banan längs banan Kervo–Nickby, antingen med ändpunkt i Kervo eller vidare längs huvudbanans fjärrtrafikspår till Helsingfors. 

Station nära Borgå centrum

Det finns betydande skillnader mellan alternativen som granskades i utredningen, visavi hur väl de ansluter till markanvändningen och trafiksystemet i Borgå eller hur de påverkar utvecklingen av stadens samhällsstruktur.

– I det mest optimala alternativet ligger stationen så nära Borgå centrum som möjligt, vid naturliga bussförbindelser, och den nya spårförbindelsen har en underjordisk station för närtåg där Kervo nuvarande station nu finns.  Alternativet skulle ge de bästa förbindelserna och öka användningen av kollektivtrafiken mest. Å andra sidan är alternativet sannolikt det dyraste, och mest utmanande att genomföra, berättar Dan Mollgren.  

Alternativen där närtågen skulle köra via banan Kervo–Nickby, antingen med ändpunkt i Kervo eller vidare längs huvudbanans fjärrtrafikspår till Helsingfors, visade sig vara de absolut svagaste för Borgå. I dessa alternativ skulle kollektivtrafikens servicenivå försämras i praktiken mellan Borgå centrum och Helsingfors centrum, medan Borgås andel av kostnaderna för kollektivtrafiken eventuellt samtidigt skulle öka.

– De olika alternativen innebär dock så stora kostnader eller osäkerheter att det inte är möjligt att genuint jämföra dem innan en noggrannare planering och noggrannare utredningar görs, konstaterar Petri Suominen, trafikplaneringschef vid Nylands förbund.

Ytterligare upplysningar:

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor