Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vi främjar tillgång på kunnig arbetskraft och sysselsättning

Kompetens och sysselsättning är mycket viktiga frågor med tanke på såväl välfärd som konkurrenskraft. Nylands förbunds uppgifter omfattar intressebevakning inom utbildningen och även prognostisering av det regionala utbildningsbehovet. Vi arbetar aktivt för att det ska finnas tillräckligt med studieplatser i regionen och tillräckligt med kunnig arbetskraft för näringslivets behov.

Vi har som mål att öka samarbetet mellan utbildning och näringsliv i samarbete med de nyländska kommunerna, utbildningsanordnarna, företagarorganisationerna, handelskamrarna och NTM-centralen i Nyland.

Kunnig arbetskraft är en förutsättning för Nylands livskraft

Nyland behöver mer kunnig arbetskraft. Vi har Finlands mest utbildade befolkning, men i regionen finns också lågutbildade. I framtiden förutsätter sysselsättningen minst andra stadiets utbildning. Vi strävar efter att underlätta bristen på arbetskraft genom att prognostisera utbildningsbehovet och förbättra hur arbetsgivarnas behov och de arbetssökande möts.

Nylands förbund deltar i samarbetet med Prognostiseringskammaren och är också verksamhetens största finansiär. Prognostiseringskammaren strävar efter att förstärka växelverkan mellan företag och läroanstalter, prognostisering av utbildningen och hur den nyländska utbildningen bättre kan möta arbetslivets behov.

Vi är också med i Nylands nätverk för kontinuerligt lärande som koordineras av NTM-centralen i Nyland. Syftet med nätverket är att föra samman aktörerna och tjänsterna och komma med idéer och främja nya försök för kontinuerligt lärande som möter medborgarnas behov.

Ökad sysselsättningsgrad som mål

Nylands sysselsättningsgrad är låg internationellt sett. Vårt mål enligt Nylandsprogrammet är att uppnå en sysselsättningsgrad på 80 procent i landskapet senast år 2030. En höjning av sysselsättningsgraden förutsätter längre arbetskarriärer. En nyckelfaktor är att höja utbildningsnivån.

Tillgången på kunnig arbetskraft, både högt utbildade och personer med yrkesutbildning, har för företagen i regionen redan länge varit ett av de viktigaste hindren för tillväxt. Ett sätt att förbättra tillgången på arbetskraft är att främja rekryteringen av internationella experter.

Framgång med forskning, utveckling och innovation

Högskoleutbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är nycklar till Nylands framgång. I regionen finns fyra universitet och sju yrkeshögskolor. Vårt mål enligt Nylandsprogrammet är att vara den mest innovativa regionen inom EU och höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt fram till 2030. För närvarande är andelen cirka 3,7 procent.

Vår strategi för smart specialisering koncentrerar sig på att främja innovationsverksamheten.

Sidan uppdaterad senast: 13.12.2023