Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

VILKKU-projektet stärker Nylands förmåga att anpassa sig till klimatförändringen

Trots aktiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen förändras Nylands klimat under de kommande årtiondena. Syftet med projektet Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU) har varit att producera Nylands första regionala klimatriskanalys och anpassningsplan. I det gemensamma projektet mellan Nylands förbund och Helsingfors universitet granskar man också risker som orsakas av klimatförändringen ur näringslivets synvinkel i regionen. 

Klimatförändringens direkta och indirekta effekter kommer att medföra betydande förändringar i Nylands verksamhetsmiljö. I och med klimatförändringen kommer temperaturerna till exempel att stiga, regnmängderna att öka, dagarna med snötäcke att minska och tjälen att minska jämfört med tidigare. Med anpassning till klimatförändringen avses förberedelser inför dessa förändringar och verksamhet för att förebygga de negativa effekterna.

Utöver de direkta effekterna inverkar klimatförändringen på landskapet även indirekt och genom olika internationella återverkningar. De mest väsentliga effekterna inom många sektorer är indirekta effekter som exempelvis hänför sig till störningar i internationella leveranskedjor.

Beredskap för klimatförändringens effekter är möjlig

I det nyligen startade VILKKU-projektet identifierar man klimatförändringens effekter i Nyland och kartlägger eventuella anpassningsåtgärder. Under projektet bedömer man hur sårbart och utsatt landskapet är för klimatförändringens effekter.

Syftet är att identifiera regionens centrala klimatrisker samt bedöma det regionala anpassningsbehovet samt ansvar i anslutning till anpassningen. I projektet kommer man att ta i bruk en regional verksamhetsmodell för risk- och anpassningsanalys för att man övergripande kan förstå de regionala utmaningarna och möjligheterna.

– Vi kommer att samla de konkreta åtgärderna i den regionala anpassningsplanen. Vi kommer att identifiera olika anpassningsåtgärder på kommunernas och också på hela landskapets nivå samt på olika sektorer, säger Salla Siivonen vid Nylands förbund, som är projektchef för VILKKU-projektet.

Den nationella anpassningsplanen utgör underlaget för det regionala arbetet. Anpassningen ska sammanlänkas med och bli en del av Nylands framtidsgranskningar. Den stöder också det regionala prognostiseringsarbetet där man också skapar en grund för Nylandsprogrammet som lotsar landskapets utveckling.

Samutvecklingen i viktig roll

Utöver Nylands förbund deltar också Helsingfors universitet i projektet, och universitetet har särskilt fokus på att bedöma hur sårbart landskapets företagsfält är och att stödja anpassningsberedskapen genom fallanalyser. Olika näringar är utsatta och sårbara på olika sätt när det gäller väder- och klimatrisker, men klimatförändringen kan också föra med sig nya affärsmöjligheter.

– Tyglandet av företagens klimatrisker är ett viktigt utvecklingsobjekt som har betydelse både för företagens möjligheter att bedriva verksamhet i framtiden och för hela Nylands funktionsförmåga i förändrade klimatförhållanden, säger Sirkku Juhola vid Helsingfors universitet.

VILKKU-projektet genomförs i ett brett samarbete med intressentgrupper, vilket är väsentligt med tanke på att uppnå en omfattande förståelse om klimatförändringens effekter på regionen och hur man kan anpassa sig till klimatförändringen. Projektet som finansierats med Nylands medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) pågår fram till hösten 2026.  Vid sidan om genomförandet av den regionala anpassningsplanen stöder man kommunerna i deras egna anpassningsanalyser.

Målen för landskapets anpassningsarbete

Gemensam förståelse om effekterna

Genom det nyländska anpassningsarbetet bygger man en gemensam uppfattning om direkta och indirekta effekter samt om återverkningar av klimatförändringen. Särskilt fokuserar man på de indirekta effekterna och återverkningarna.  Effekterna och deras återverkningar i Nyland och verksamhetsfältet beskrivs omfattande.

Bedömning av regionala risker och sårbarhet

I anpassningsarbetet granskar man klimatförändringens regionala risker och sårbarhet. Riskfaktorer beskrivs och klassificeras. Man ökar också förståelsen om klimatförändringens verkningsmekanismer och effekterna av riskerna.

Effekterna som en del av det mer omfattande prognostiseringsarbetet

De identifierade effekterna av klimatförändringen ska bli en del av det nyländska prognostiseringsarbetet. Genom prognostiseringsarbetet beaktar man i anpassningsanalysen också andra framtida drivrutiner och megatrender.

Ytterligare upplysningar:

Salla Siivonen

Projektchef

+358 40 156 3793

VILKKU-projektet, anpassning till klimatförändringen

Sirkku Juhola

Professor, Helsingfors universitet

+358 50 319 9276

Bekanta dig också med dessa:

Nyckelord:

KlimatProjekt