Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Workshoppar som stöd för organiserat klimatarbete i Lovisa

I den första workshoppen kartlades nuläget för klimatåtgärderna i Lovisa stad.

Lovisa har förbundit sig till klimatarbetet och har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. Hösten 2023 ordnades tre workshoppar med drygt 30 deltagare, där man kartlade det klimatarbete som görs inom olika sektorer.För klimatarbetet formades en gemensam ståndpunkt om nuläget och målen. Dessutom stärkte man dialogen för och mellan olika sektorer.

Programmet omfattade även planering av konkreta åtgärder som ska hjälpa staden att uppnå kolneutralitet senast 2035. Utöver stävjandet av klimatförändring behandlades även cirkulär ekonomi och anpassningen till de effekter som klimatförändringen för med sig.

Som en fortsättning på tidigare klimatarbete anslöt sig Lovisa 2023 till Hinku-nätverket. I samband med anslutningen frigjorde sig staden från Borgmästaravtalet för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), inom vilket den fick en handlingsplan för hållbar energi och klimatåtgärder (SECAP).

Grund för bearbetning av klimatplan

Workshopparnas deltagare begrundade för Lovisas del målen, de aktuella klimatåtgärderna och de framlagda idéerna till nya sådana. Dessutom övervägdes teman som staden vill bli känd för i det egna klimatarbetet. I den tredje workshoppen förde man i en årsklocka in sådana konkreta åtgärder som främjas inom olika sektorer nästa år.

– Diskussionen var givande, och människorna entusiastiska. Samarbetet mellan olika sektorer förde fram goda förslag till konkreta åtgärder, som vi kan utnyttja i vårt arbete, berättar planeringsingenjör Suvi Peltola vid Lovisa stad.

– Eftersom workshopparna var flera till antalet, förädlades vissa förslag till helt konkreta åtgärder som kan tas i bruk med en snabb tidsplan och sålunda ge klimatarbetet en bra start, säger Peltola.

Lovisaborna tog till sig tankar för klimatarbetets fokuseringar och material för att utarbeta följande version av klimatplanen.

Vilka åtgärder kan minska på utsläppen i Lovisa? Workshop 2 omfattade idéer till och prioriteringar för klimatåtgärder.

Klimatansvarig för varje sektor

I Lovisa har man funderat över hur det går att fortsätta med arbetet enligt olika teman och med aspekterna kring ledarskap och organisering. Genom att starta en arbetsgrupp för Hinku-nätverket, utvecklar man organiseringen. Detta innebär att en klimatansvarig utnämns för olika sektorer.

Under år 2024 utarbetas stadens klimatplan som ger stegmärken hur klimatneutralitet kan uppnås senast 2035. Planen är progressiv; förutom stävjande åtgärder omfattar den en anpassning till cirkulär ekonomi och klimatförändring.

Kraven går ut på att minska utsläppen i Lovisa till den grad att de år 2035 enbart utgör en tredjedel av det som var fallet år 2022. Samtidigt ska staden öka kolsänkorna. De ska vara så omfattande att de kompenserar de utsläpp som kvarstår. Dessa är ca 30 ktCO₂e årligen. Trafiken är den största orsaken till utsläppen. År 2022 låg den bakom en dryg tredjedel av stadens totala utsläpp. Därför är det verkligen skäl att finna effektiva sätt att minska på trafikutsläppen.

– I jämförelse med många andra kommuner har Lovisa stad en mer ambitiös vilja att stävja klimatförändringen. Därmed är vi beredda att göra allt vi kan och det här arbetet har redan inletts, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

– I Lovisa kommer vi att satsa på att stävjandet av klimatförändringen och främjandet av miljöåtgärder förverkligas på enhetsnivå. Därför utnämner vi flera ansvarspersoner. På så sätt ser vi till att klimatarbetet är hela tiden framme och åtgärderna är konkreta, Oker-Blom tillägger.

Verkställandet av klimatarbetet planeras i samråd med personalen

I workshopparna drog man nytta av modellen för samutveckling som skapats inom SILTA-projektet. Modellen går ut på att personalen inom olika sektorer förs samman för att diskutera och planera verkställandet av det kommunala klimatarbetet.

Workshopparna genomfördes som en del av projektet Canemure – Mot kolneutrala kommuner och landskap. Det Ip-finansierade Canemure-projektet stöder det nyländska klimatarbetet under åren 2018–2024.

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Ytterligare upplysningar:

Salla Lahtinen

Projektchef

+358 40 154 6871

Canemure-projektets regionala samordnare, stävjande av klimatförändringen

Nyckelord:

Klimat