Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Genom samarbete blir turistbranschen i Nyland ännu mer hållbar

Nyland är ett lättillgängligt, nationellt och internationellt känt centrum för turism. Turistnäringen har blivit en av de viktigaste näringarna i landskapet. Regionens aktörer producerar tillsammans högklassiga och hållbara turistprodukter och turistupplevelser. 

Finlands sydligaste landskap ger en utmärkt bild av hur mångsidigt vårt land är. Vår huvudstad Helsingfors är en liten storstad med mycket att se och uppleva. Nyland är också änt för sin mångsidiga och vackra kust och skärgård vid Finska viken. Den livskraftiga landsbygden och naturen ligger nära. Trumfkort är dessutom Finlands äldsta städer och ett rikligt utbud av evenemang.

Sakkunniggrupp stöder utvecklingsarbetet

I rollen som myndighet som ansvarar för regionutveckling har Nylands förbund samlat en sakkunniggrupp för turism för att utveckla turistnäringen. Sakkunniggruppen består av sakkunniga från nyländska kommuner, NTM-centralen och aktörer inom turistbranschen, såsom regionala utvecklingsbolag och Visit Finland.

Gruppen behandlar på bred basis ärenden relaterade till sin egen bransch, följer med turistnäringens utveckling samt tar initiativ till ställningstaganden och åtgärder. Dessutom förmedlar sakkunniggruppen turistbranschens syner till stöd för regionutvecklingen, regionplaneringen och projektfinansieringen.

Projekten möjliggör utvecklingsåtgärder och starkare samarbete

Nylands och hela Finlands turistnäring har vuxit och blivit mer internationell i snabbare takt än andra branscher. Under den globala coronapandemin har turistbranscherna, såsom trafikbranschen, inkvarterings- och kosthållsbranschen, varit de branscher som kännbart har påverkats av den minskade efterfrågan.

Nylands förbund har möjlighet att rikta finansiering till projekt som främjar hur branschen klarar sig ur pandemin och som förbättrar turistnäringens verksamhetsförutsättningar. Samarbetet och nätverken är i en nyckelposition. 

Det finns både regionalt stöd och stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla turismen. Vi stöder projekt som är viktiga för regionen och är förenliga med Nylandsprogrammet, Nylands strategi för smart specialisering, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland och Nylands överlevnadsplan

Projekt som främjar turismen i Nyland

I projektet Carbon Neutral Experience 2.0 samarbetar utvecklingsbolaget Novago, 13 nyländska kommuner samt yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Novia i syfte att främja en hållbar turism.

I projektet Carbon Neutral Experience publicerades en handbok i kolneutralitet för turistföretag i september 2022.

Projektet Hållbart lyft för turistföretag främjar återhämtningen av turistbranschens små och medelstora företag, kunskapsbaserat ledarskap och cybersäkerhet. Även hållbar utveckling och export till den internationella marknaden står i centrum för projektet.

Aktuella uppgifter om turism

Vi producerar statistisk information och gör utredningar om turismen i landskapet i förhållande till turismen på andra viktiga turistområden i Finland. Du kan bekanta dig med uppgifter om turister i Nyland samt passagerarvolymer i flyg- och fartygstrafiken. Statistiken över turisters logi och resor uppdateras varje månad i tjänsten Visitory.io som tar in data från flera källor. Det är möjligt att jämföra allehanda information på tjänstens Dashboard. 

Inkomster av och sysselsättning inom nyländsk turism 2022

Nylands förbund jämte 11 kommuner har medverkat i en nationell utredning om turismens effekter på den regionala ekonomin. Information finns tillhanda om exempelvis direkta rese-, löne- och skatteinkomster, samt om de utförda årsverken inom turismen. Den genomfördes av forsknings- och analyseringscentret TAK Oy, som specialiserat sig på turismforskning.

Utöver Nylands förbund har följande kommuner i landskapet medverkat i undersökningen: Borgå, Esbo, Helsingfors. Hyvinge. Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Ur de rapporter som följer härpå framgår mer detaljerade beskrivningar om det material och de forskningsmetoder som använts.

Publikationer om turism

Turism på andra webbplatser

Sidan uppdaterad senast: 23.5.2024