Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

AKKE-ansökningsomgång för hållbar tillväxt och livskraft öppen – Förlängd ansökningstid

Ansökan om finansiering ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) är öppen. Ansökningstiden har förlängts till tisdagen den 14 mars klockan 12 på grund av tekniska problem i e-tjänsterna. Medel på sammanlagt 2,2 miljoner euro kan sökas av nyländska utvecklingsprojekt.

Finansiering beviljas projekt som stärker innovationssamarbete mellan regionala aktörer eller utvecklar nya tjänster som gagnar nylänningar eller främjar delaktighet. Dessutom stöder vi förutredningsprojekt som genomför samma teman.

Stora projekt som gagnar hela Nyland prioriteras

Under denna ansökningsomgång förväntar vi oss verkningsfulla projekt som omfattar hela Nyland och gagnar hela landskapet. Det vore bra att projekten omfattar aktörer från flera olika regioner.  I förutredningsprojekt ska man sträva efter lösningar som skapar färdigheter för en permanent verksamhet.

Vi beviljar finansiering för innovationsprojekt som stärker samarbete mellan forskningsinstitut, högskolor och näringslivet.

– Projektens teman kan gälla till exempel energiomställningens gröna och hållbara lösningar eller resurssmarta lösningar inom livsmedelsekonomin, berättar utvecklingschef Outi Ervasti.

Projektens teman kan gälla till exempel energiomställningens gröna och hållbara lösningar eller resurssmarta lösningar inom livsmedelsekonomin.

Dessutom stöder vi projekt som stärker verksamheten i nätverk och medborgarorganisationer som stöder delaktighet och deltagande eller kultur- och fritidsverksamheten.

Stödbeloppet till ett projekt uppgår till 100 000–500 000 euro. Stödbeloppet till förutredningsprojekt uppgår till 50 000–100 000 euro. Av de totala kostnaderna kan stödet utgöra högst 80 procent. Finansieringsbesluten styrs av Nylandsprogrammet och Nylands strategi för smart specialisering.

– Det lönar sig att de sökande noggrant läser igenom Nylandsprogrammet och Nylands strategi för smart specialisering, för ett stödbeslut förutsätter att projektet har en stark koppling till de mål som fastställs i dessa dokument, betonar Ervasti.

Finansiering är avsedd för icke-vinstsyftande aktörer 

Stöd kan exempelvis sökas av närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer. Ansökan är öppen också för organisationer oberoende av deras bransch. Stödet får däremot inte beviljas för utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet eller för upprätthållande av projektgenomförarens verksamhet. Den sökande ska också själv delta i finansieringen, och till exempel kommun- eller företagsfinansiering kan utnyttjas som tillägg.

Ansökan är öppen också för organisationer oberoende av deras bransch.

Projekten bedöms utifrån deras effekter och resultat. Finansieringsbesluten fattas av landskapsdirektör Ossi Savolainen då det stöd som ansökan gäller understiger 200 000 euro. Nylands landskapsstyrelse fattar beslut om finansiering av större projekt.

– AKKE-finansieringen är ett effektivt och flexibelt utvecklingsverktyg som främjar landskapsprogrammets mål. Jämfört med andra finansieringsinstrument är dess agilitet, lätta administration och lämplighet med tanke på lokala behov unika, säger landskapsdirektör Savolainen.

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna är ett anslag som ingår i statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om hur anslaget fördelas mellan landskapen. Det är ännu osäkert om anslaget ingår i statsbudgeten också under kommande regeringsperiod.

– En sådan finansiering borde absolut vara möjlig också i fortsättningen, och anslaget borde snarare höjas, betonar Savolainen. 

Artikeln har uppdaterats 13.3 med ett tillägg om att ansökningstiden har förlängts till den 14 mars
klockan 12. 

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Finansieringsförfarandet:

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning